bevezető - a megmentő mag

 

Tanulj meg látni, vedd észre, hogy minden mindennel összefügg!” (Leonardo da Vinci)

...és fedezd fel, hogy az összefüggés alapja: a MAG!

 

szr mag2
 A MAG URA, karján MAGóra 
(sumér mágus asszír utánzata)

Isten hozott!

A lényeg, képekben itt: www.mag-mag.org.

Most háború van. És igazságtalanság. A békéhez és igazságossághoz mindenekelőtt igazságra van szükség. Az igazsághoz pedig a dolgokat tisztázni kell: magunkban is, egymás közt is, kollektív szinten is. A mai közös valóságterünkbe úgy születünk, hogy alapvető dolgokat, tényeket, mintákat hamisan, meghamisítva kapunk készen. Önazonosságunk, öntudatunk teljesen hamis axiómákon nyugszik: kik vagyunk, honnan jöttünk, mi történt velünk eddig, mivégre vagyunk itt? Ezeket most mind magunknak kell újra kideríteni és összerakni a képet, mert az iskolában, a médiában, az egyetemeken és akadémiákon, a könyvekben HAMIS INFORMÁCIÓ áll! Sokéves egyetemi tanulmányaim, független kutatásaim, élettapasztalataim és számtalan nagy felismerés nyomán felállítottam - vagyis engedtem kibontakozni egy univerzális modellt: a MAG hármas modelljét. Ez minden élő dolog és jelenség alapsémája és -programja. Ami nemcsak értelmet és összefüggést ad mindennek, de azt is megmutatja, hogy hol, mikor és hogyan romlottak el a dolgok: ez a MAG-törés. Megvilágítja az emberi bukás folymatát: a MAG-törő nyelvi program elterjedését és pusztítását, és pontosan megmutatja, hogy hogyan tudunk ismét visszatérni az eredeti programunkhoz: tudatosan, a MAG-modell alapján. Csakis a MAG által, ezen az úton, ezzel az igazsággal, ismerettel és önismerettel lehetséges valódi élet: IDENTITÁS (önazonosság), INTEGRITÁS (önállóság), és INTEGRÁCIÓ (összekapcsolódás).

A kulcs: a hármas MAG szerkezet, és az abból tovább bontakozó tizenkettes rendszer, a MAGURA. Ez a honlap a MAGgal foglalkozik, másik honlapom, a www.mag-ura.com pedig még egy kicsit a MAGgal, és főleg a MAGURÁval. Ezek a legalapvetőbb egyetemes, ősi törvények, mágikus energia formulák, amik benne vannak az anyagban, a természetben, a kozmoszban, az Istenben és az emberben is. Csak éppen az ember ezt az alapprogramot néhány ezer éve meghekkelte. Pontosabban bizonyos nyelvcsaládok tudatprogramjai hekkelik a világmindenség törvényes programját. Hekkelik, torzítják, és torz nyelvi programjuk alapján irányítják embermilliárdok gondolkodását és életét. A mai fennálló világrend, ami a sémi, indo-európai és kínai nagy maffia nyelvcsaládok irányítása alatt áll, elpusztítja az életet a Földön. A világmindenség törvényét követő nyelvcsaládok ma partizánként élnek, Ilyenek a szkíta, hun és magyar nyelvcsaládok: az ősi népek és nyelvi programjaik.

Azért fontos és aktuális a rendszerfrissítés éppen most, mert mostanra megérett a régi, többezer éves világtrend, a materialista, erőszakos patriarchátus bukása – és egy Új Világ megszületése. Rendszerem épp ennek az Új Világnak adhat alapot.

Az AMAGDALA.HU a közös ősi emberi kódot mutatja fel, a kataklizmák és káosz túlélésének, az élet és a Föld megújulásának sejtjeinkben őrzött és aktiválandó kozmikus jelét: ez a MAG. Első munkáimban, A kultikus kódban és A Gyöngyben megtaláltam és új éltre keltettem az Atomizmust, ősi egyetemes létrendszerünket, új konklúziókkal és új érzésekkel. Egy teljes, holisztikus és holografikus szemlélet és létmód ölt testet, ahol a TELJES EMBER az élő, szerves, mágneses világrendszer élő, szerves, mágneses RÉSZE: egy MAG világszervezet MAG sejtje. A MAGságra ébredésnek messzemenő értelmi, érzelmi, biológiai-fizikai, erkölcsi, politikai és történelmi következményei lehetnek, egyénileg és kollektíve is, belül és kívül is. Hiszen ebben az analogikus világban ami kint: az bent is, ami fent, az lent is. Ttokzatos önMAGunk belsejében a látható és a láthatatlan világ, az Isten, a kozmosz, a természet, az ember, a nyelv mind ugyanarra az alapra épült: a MAGra. A MAG ismerete tehát, vagyis az EMLÉKEZÉS a MAGra, kulcsfontosságú a valódi túlélésünk szempontjából. Emlékeznünk kell és újra ráébredni, kik vagyunk, honnan jöttünk és hogyan működünk eredetileg. A MAG a megmentőnk: a MESSIÁS.

B0001204a kánaáni sivatagban (fotó Tarek Awedah)

ATOM = ÉDEN

1. Általános ismeret és tény, hogy a fizikai világ alapját az atomi részecske képezi. 
2. A fizikusok ma már kénytelenek belátni, hogy a világegyetemnek csupán kb.5%-a fizikai anyag. Teljes valóságunknak tehát 95%-a fizikailag nem érzékelhető, metafizikai anyag.
3. Még a METAFIZIKAI ANYAG IS ATOMI SZERKEZETŰ. Sőt, maga az ATOMI SZERKEZET FOGJA ÖSSZE A FIZIKAI ÉS METAFIZIKAI VALÓSÁGOT, AZ ANYAGOT ÉS AZ ENERGIÁT, A VILÁGOT ÉS AZ EMBERT. Megtaláltam és bemutatom azt az egyszerű és nagyszerű ATOMI SZERKEZETI KÓDot, ami hármas kötésével összekapcsolja a dimenziókat. Ez a kód az Isten kulcsa: az Egyetemes Élő Világban mindent nyit, hiszen a Ős Teremtő Kiáradás Hármas Egységének lenyomatát őrzi, törvényét hordozza. Konkrétan: Kettő az Egyben – Három az Egyben – Minden az Egyben. Ez az ANYAG KÓDJA is, A LÉLEK, A TUDAT, ÉS A CSELEKEDETEK KÓDJA IS. A jel, ami minden világot összeköt, a pecsét, ami minden teremtést egyesít. Ez az atomi egység az ÉLET MAGJA, minden szerves élet programja, minden analógia alapja. ATOM = ÉDEN: ez a teljesség szerkezete. Ebben a kódban van elrejtve az Élet, a Fény, a Szeretet EGYETEMES TÖRVÉNYE! Tudatában lenni alapvető kódoltságunknak - és eszerint érezni, gondolkodni, beszélni és cselekedni: ez vezet az Éden-Tudathoz. A fizikai kapu a tobozmirigyünk, a nem-fizikai a pszicho-lingvisztikai vagyis nyelvi kódoltságunk.

Az ébredő Éden-Tudatról többet itt

AZ EGY TÖRVÉNY

ATOM = MAG


 

eredeti koncepció és kép VKZs.


A mag tehát: a FORRÁS. A mag világában felvázolom az Új Atomizmus általános elméletét és összefüggéseit. Úgy találom, hogy a világegyetemet összekötő alapminta az ATOMI RÉSZECSKE HÁRMAS BELSŐ KÖTÉSE. A szerkezetet legpontosabban megfigyelni egy bizonyos ősi, atomi szerkezetű és szerkesztésű nyelvcsalád nyelveiben lehet. Kimutatom ezek mag-szerű szerkezetét, és ezáltal bebizonyosodik, hogy a nyelv is élő szervezet! A MAG NYELVEK családja mára szinte teljesen kihalt bolygónkon, de a megmaradtak szerves kultikus programja egy egyetemesen kompatibilis mágneses rezgést hordoz. A magyar MAG szóban és az általa teremtett etimológiai mikrokozmoszban rejlik az atomizmus lényege. A nyelvek etimon- azaz ősgyök-tartalma az idő fokmérője, a magyar nyelv ősgyök-tartalma pedig 5-17-szerese a világ többi nyelveinek! (Sorbonne, 1968) MAG nyelvűek az olyan ősi magas kultúrák, mint a sumér, pártus, dravida, ujgur, páli, japán, amerikai és ausztrál őslakos, berber, etruszk, vagy kelta - az összes eredeti, őshonos kultúra! A nyelvi szerkezet világos kép és perdöntő tényező a globális párbeszédben: a MAG nyelvű népek MIND gyarmatosítottak és eredet-hűek, a MAGtörő nyelvűek MIND gyarmatosítók és eredet-elhagyók. Az ATOMI univerzumba az előbbiek szervesen kapcsolódnak, utóbbiak szervetlenül nem kapcsolódnak. Egy kataklizma pl. földi pólusváltás vagy kozmikus hatás esetén ennek rendkívüli a jelentősége, mert a MAG rendszerben csak analóg MAG alrendszerek lehetnek - márpedig a mai globális emberi szisztéma alapvetően NEM ilyen. Az atomi programot hordozó MAG nyelvi modellt a magyarból olvastam ki, az ún. sémi és indo-európai nyelvekkel való összehasonlítás segítségével.
NYELVI MODELL → TUDATI MINTA → VISELKEDÉSI PROGRAM → VALLÁSI HAGYOMÁNY → KULTURÁLIS/POLITIKAI CIVILIZÁCIÓ → GLOBÁLIS PARADIGMA és GENETIKA


MAG NYELVI MODELL:

AZ ATOMI PROGRAM


eredeti koncepció és kép VKZs.

A paradigmatikus kérdés: a HŰSÉG. Tisztázzuk, hogy eredetileg minden nép, faj és nyelv az atomi MAG hagyomány és rend tagja! (Lásd A Gyöngyöt) Az etimológia megőrzi a kötelékeket, míg a nyelvi szerkezet pontosan kimutatja a problémákat. Egyetlen nyelvcsalád maradt programjában hű az ATOMi törvényhez, más nyelvcsaládok hűtlenek lettek: a MAG nyelvek megtartják a MAG szerkezetet, a kínai, sémi, és indo-európai nyelvek elhagyták azt. Nos, itt van a kutya elásva, ez a világ minden háborújának, hazugságának és rendetlenségének oka és gyökere! Három nagy MAG-törő nyelvi program van, és a baj az, hogy ezek uralják a világot. A kínai nyelvi program alap problémája, mesterséges "eredendő bűn" programja az izolálás, a tagok elválasztása és elszigetelése, lásd elszakadásukat a hun (kung) ősiségtől - míg az eredeti MAG nyelvek ragoznak, ragasztanak, ragaszkodnak. (Ezzel a hatalmas civilizációs probléma-csomaggal az Amagdala egyelőre nem foglalkozik.)  A MAGságból kiszakadt másik két nagy nyelvcsalád, a sémi és az indo-európai mesterséges "eredendő bűn" programja a hímnem-nőnemre szakítás - míg az eredeti, ősi MAG nyelvi programban nem válik szét a HÍMNEM ÉS NŐNEM, így a személyes névmások vagyis a világ kerek, a társadalom és a család tagjainak KÖRe gördülékeny. A MAG nyelvek természetes módon MELLÉRENDELŐek: kerekek és befogadóak. Istenről úgy szólunk: Ő, aki egyesíti a nemeket. Az újabb keletű, nemekre szakadt nyelvek programjai és politikái természetellenes módon alárendelőek, lineárisak és kizáróak – szerkezetük alapján szervetlenek! Istenről, sőt Istenhez is úgy szólnak, mintha csak hímnemű lenne, az Egységből kiesve.

Az ÉN-TE-Ő-GÉN elméletről és valóságról többet itt.

A MAG-TÖRÉS: HÍMNEM-NŐNEM

A nyelvtani nemek mesterséges programja a VILÁG LEGNAGYOBB ÖSSZEESKÜVÉSÉnek alapja: a kb. 4000 éves PATRIARCHÁTUS alapvető csalása, és rablása. Isten női felét alázza, gyalázza, és temeti ez a tudati fal. Mai globális civilizációnk alapja, ez a NEMEK ÁLTAL MEGTÖRT, KIZÁRÓ ÉS LINEÁRIS ATOM-ELLENES, MAG-TÖRŐ MODELL egy működésképtelen, középponttalan, ingatag nyelvi mag-szerkezet. Teljes nyelvcsaládok hordoznak törött, nem-atomi programokat, ezeknél a politikai GYARMATOSÍTÁS, a társadalmi és vallási, faji és nemi FASIZMUS, és a TERMÉSZET KISZIPOLYOZÁSA nyelvileg kódolt, és egy egyetemesen nem kompatibilis mágneses rezgést erőszakol. Nézz bele bármely világnyelvbe, és nézz ki a világba! Lásd meg a hímnem-nőnem-semleges nemi hierarchia kivetülését abban az ideológiai programban, amely felborította a rendet a Földön: A MEGOSZTÓ ÉS ALÁRENDELŐ VILÁG SZÜKSÉGSZERŰ BUKÁSA NYELVÉBEN KÓDOLT, mert törött magból nem lesz élet, a hasadt atomi ember kihullik az atomi univerzumból.  Az időbeli programokon túl azonban eredetileg mindannyian a MAG szövetségéhez tartozunk, ami lehetővé teszi a hibák, akár rendszerhibák javítását – amíg van időnk. A globális kataklizma beteg programokból tör elő, a globális újjűszületés egészsges programokból. A "nyugati világ" eredendő bűne: a női princípium alávetése. A globális patriarchális összeesküveés egy szupermasszív fekete lyuk - MAGasabb szempontból azonban egy nagy mitikus beavatás sötét fázisa. 

MAG = MÁG-NES

SZÁJ, SZEM, SZÍV

Még mi magyarok is naponta programozzuk át magunkat rossz kulturális és genetikai kódokkal, de a legmélyebb minta mégis az igazi: az ATOM. Nézz túl a rejtett tudat-programokon, hogy meglásd EREDETI MAGADAT egy TELJES, NEMI ÉS EGYÉB DUÁLIS ASPEKTUSAIBAN KIEGYENSÚLYOZOTT ÉS KORLÁTTALAN ISTEN tükrében! Az új atomizmus rekonstruálja az állandóan jelen levő, MAG-töretlen Isten ismeretét, aki Atya, Erő (AT) és Anya, Anyag (OM) egyetlen AT-OMban, egyetlen teremtő SZERELEM-ELVben: az atomi világ közepe, motorja, magja és lelke ez a mágnesesség. Az atomi és nem-atomi nyelvi, gondolkodási, és viselkedési programokban töretlen és törött Isten-képek öröksége rejlik. Isten azonban mindenekelőtt a létünk közepén élő és működő teljes MAG program. Bár életmintáink nagy részét kollektív nyelvi, kulturális, genetikai, és vallási minták adják, mégis csak egymagunk vagyunk felelősek saját belső MAG-valóságunk előtt azért, ahogyan GONDOLKODUNK, BESZÉLÜNK ÉS CSELEKSZÜNK: ahogy életünk, mint egy igazszóló SZÁJ, megszólal. A lelkiismeret valójában fizikai sejtjeink szerkezetének, és az abban rejlő törvénynek az ismerete. A MAGSZEM tehát belső SZEM, rejtett tükre életünk minden megnyilvánulásának. A tiszta tükör túloldalán pedig a MAG egyetlen egyetemes SZÍV, a szeretet ítéletmentes, áradó forrása. 

    EVOLÚCIÓ

A szemléleti, hozzáállás-, és viselkedésbeli változás erőfeszítést igényel, és ezzel az erőfeszítéssel karmikus adósságainkat fizetjük meg. Az AT-OM belsejének mágneses szerelem-elve energia-többletet termel, és úgy jelenik meg, mint a dolgok ÉLETe, FÉNYe, LÉNYEGe. Beavató regények finomanyagi testét vizsgálom az Élő könyvek (The Living Books of Paul Bowles) c. doktori kutatásban, és beavató vagy többdimenziós szövegek elemzése által megkísérlem letenni egy atomi Új Hermeneutika alapjait elméletben, gyakorlatban, és módszertanban. Revelativitás-elméletemben (Theory of Revelativity) kifejtem a rendszert, amely által a metanarratíva megnyilvánul a narratív síkon: a lényeg megnyilvánul a látszatvilágban, a lélek a tettekben. Úgy találtam, hogy Paul Bowles amerikai-marokkói író kultikus misztérium-regényeiben megmutatkozik a MAG, sőt általuk került a kezembe a MAG kultikus kódja, amit a remete író a Magreb szellemében adott át titkon. A rejtett atomi életjel felismerése bármilyen környezetben, akár művészetben, tudományban, vagy az élet sodrában is önmagában, mágnesesen, mágikusan töltött & töltő  jelenség és élmény. Különösen egy összezavart és kifordított világban.

kokardaeredeti koncepció, kivitelezés és fotó VKZs.

MÁGIKUS VALÓSÁG:

ARÁNY-KÖR = ERÉNY-KÖR = ARANYKOR

Saját egyéni és kollektív Atomi Törvényünk megértése, felelősségének és mélységének elfogadása az első lépés a MEGTISZTULT ANYAG ÉS FELSZABADÍTOTT ENERGIA felé, hiszen forrásuk mindannyiunkban ott szunnyad. Hangolódj rá az egyetemes atomi forrásra egy szellemi és remélhetőleg lelki út során, amely gyümölcseit valódi megtapasztalásban, hozzáállásban, és döntésekben is meghozhatja. Az atomi világ szemlélete segít TUDATOSABBÁ, ÖNÁLLÓBBÁ, ENERGIKUSABBÁ, ÖSSZEHANGOLTABBÁ ÉS OTTHONOSABBÁ válnunk saját belső világunkban és kozmikus-emberi-természeti világunkban is. Ismerhetjük, érezhetjük, és élhetjük az atomi MAG kódot! Az ATOM segítségével egészen új megvilágításba kerül egész identitásunk, helyzetünk és történelmünk. Az atomi szerkezet tükröt tart és utat mutat: ARÁNY-KÖR = ERÉNY-KÖR = ARANYKOR.

Ha pedig az isteni törvény az ember eredeti látalapja, akkor 
"ÉN IS TEN vagyok,
TE IS TEN vagy, 
Ő IS TEN.
MI IS TENEK vagyunk."
És ez legalább annyira feladat és mérce, mint kegyelem és ajándék.

KOZMIKUS EMLÉKEZET:

MEMÓRIA = MÁRIA

Úgy hiszem, hogy eredeti testi, szellemi, és lelki atomizmusunk tudatosítása gyógyíthatja a mai látszólag megoldhatatlan, teljes emberi krízist! Emlékezni egyéni és kollektív teljességünkre, visszatérni az EGYbe csak a sejt-memórián keresztül, és az Istenanya rehabilitációjával lehetséges. MEMÓRIA = MÁRIA. Semmit se veszíthetünk, csak sötétséget: illúziókat, félelmeket, hazugságokat, amnéziát, ál-identitást és felszínes attitűdöket, alaptalan előítélet-csomagokat, a megosztottság/megosztás & alárendeltség/alárendelés elavult programját. Az új atomizmus ajtókat nyit, melyek további ajtókat nyitnak benned saját atomi MAGságod felé, a magad rejtett, örök élet-, igazság-, és szépség-forrása felé. Kilencezer sikátor c. allegorikus kísérleti filmemben a LÉLEK MÁGNESES MEZEIt térképezzük fel Fez elvarázsolt labirintusában. Egy kíváncsi kék kutya nyomában keressük a megfoghatatlan lényeget, és a MAG-hálózatból zenés, látomásos, tanító álom szövődik.

Thebaiandrogün Krisztus a thébai piramisban, a freskó felfedezője Vörös Győző

CSEND - CSENDÜLÉS

Az Amagdala egy önálló teljes világ, eredeti szikrák és lángok, becsatolt információk, és a személyes hit hozzák létre. Munkám minden értékét felsőbb, belsőbb Forrásomnak tulajdonítom, ugyanakkor fontosak azok az erős kapcsolódások, amik hívnak, tanítanak, és erősítenek. A csend és az összecsendülések együtt éltetnek. Látom az emberiség MÁGikus hálózatát, amit az ATOM MAG-jele egyesít. Világom minden rokon érdeklődésre és kezdeményezésre, minden további információra és kutatásra nyitott. 

Tévés bemutatkozás:
Az aranykor gyermekei

A Hun TV velem készült 3 műsorát levették a világhálóról...

Szakmai önéletrajz itt.

A MAG DALA 2016
A MAG URA 2017

Királyi Tan Intézet MAGos tanfolyamai itt.

VKZs. 2022.