Leukipposz és az atomizmus: filozófiai töredék és élő hagyomány


„A mit nem értesz, mikor olvasod, megérted a látogatásnak idején.” (Kempis Tamás, Krisztus követéséről, ford. Pázmány Péter)

 

A tankönyvek szerint Leukipposz ókori görög filozófus, a legfontosabb fizikai elmélet, az atomizmus atyja. Származása, élete, teljes munkássága ködös. Ehhez képest hét felfedezést vagy felfedést teszünk LEUKIPPOSZ személyét illetően:

1. csakis NŐ lehetett (eltemetett, kivésett arcú  figura, ld. a női Krisztust a Gyöngy 90. ábráján)

2. SZKÍTA volt (MAG nyelv és hagyomány, tomboló gyarmatosításban tisztánlátó és tudásőrző)

3. LÓKUPÁS rend beavatottja: TÁLTOS volt! hun-szkíta-magyar rend! Leukipposz=Lókupás azaz Táltos, Magyar nyelven, görög tájszólással. ego-mentes autoritás, nagy hagyomány

4. MÁGUS volt: szó szerint, ATOM = MAG

5. LEUKIPPOSZ = TRÓJAI SZIBILLA  azonosság lehet! (Szibilla  Kr.e.530k., L. 500-450k.) ihletettség és rendkívüli intelligencia ld. még a Szibilla-rejtélyt

6.ISTENNŐ KULTUSZhoz kapcsolódik

7.BEAVATÁShoz kapcsolódik: túl a nemi szerep korlátain, L. szerepe meghaladja saját történeti kereteit is: L. jellé válik – az Atomista kozmológiai és történelmi igazság Leukipposszal halt meg, és vele tér vissza.

Leukipposz történelmi torzója és filozófiai töredéke

Mit mond a tankönyv az atomizmusról?

A propaganda által elterjesztett, gugli akadémiai gondolkodás szerint a világ legfontosabb tudományos elmélete az atomizmus, „atyja” a görög filozófus, „Leukipposz”. L. rendszerét azonban többnyire csak állítólagos tanítványa, Démokritosz közvetítésén keresztül ismerjük. Ő vette át és terelte el az úgynevezett materializmus felé a világ analóg elemeiről való tudást. Az atom, azáltal, hogy csak az anyagi síkját szemléljük, külső, absztrakt valósággá degradálódik, elveszti életbevágó, szertartásos jelentőségét: az Egység-élményt (boldogság, művészet, szabadság), és Egység-tudatot (igazság, tudomány, törvény). Mindezt utólag rekonstruáljuk, ihletett, megalapozott, és felépített MAG rendszerünk alapján. Az analógikus világ lényege épp a rekonstrukció lehetősége, hiszen minden holisztikus rész az egészről hordoz információt. Ugyanakkor a LEUKIPPOSZ-ÜGY AZ ATOM MEGNYILVÁNULÁSÁNAK ÚJ KÖRE, a MAGnak és a GYÖNGYnek egy új, TOTEMISZTIKUS (TERMÉSZETI-KOZMIKUS) DIMENZIÓját hordozza!

Mit tudunk az úgynevezett Leukipposzról?

Alig tud róla valamit az utókor, egyetlen kozmológiai töredéke maradt fenn csupán. Életéről, valós személyéről semmi se tudható, még Diogenész Laertiusz ókori életrajza se mond róla semmi bizonyosat, csak elméletéről és annak hatásáról beszél. Születésének helye is vitatott, általában milétosziként utalnak rá. Az akadémiai festészet nagy szakállal ábrázolja. Annyi tény a mai filozófia számára, hogy Hellász területén tanított i.e. 450 körül, és szellemileg közel állt Hérakleitoszhoz és az eleai iskolához.

Állítólag ő volt az első, aki az atomot határozta meg első elvként (pedig valójában az atomizmus utolsó mohikánja volt). Platón és Arisztotelész is magyarázzák, merítenek tőle, és hivatkoznak rá, mint az atomizmus forrására. Ariszto Metafizikájában (I.) említi, hogy ő volt az első, aki a változás alapjaként az atomi újraszerveződést jelöli meg. (XII.:) Leukipposz az örök aktualitás, vagyis örök mozgás eszméjének forrása.

Mi a leukipposzi világ-modell?

Alapfogalmai: oszthatatlan egységek sômata vagy hai atomoi, melyek örvényekben (dinê) örvénylően (dinoumena) találkoznak össze (athroizein) mielőtt ismét széjjel sodródnának (diakrinesthai chôris), hasonló a hasonlóhoz. Áttételesen maradt fenn, hogy különbségeik ellenére az egységek összeütköznek, és gömb formájú rendszert, szférikus világot hoznak létre (prôton ti susthma sphairoeidês). Az örök egész neve holon.

Életrajzírója, Laertiusz rövid összefoglalását adja Leukipposz rendszerének, megörökíti a fennmaradt töredék szerkezetét: HETES SZERKEZET 1.) első elvek (archai, stoicheiai); 2) világok; 3) kozmológiai keletkezés és pusztulás; 4) elemi minőségek teremtése; 5) asztronómiai testek: csillagok, Nap-Hold, Föld; 6) szükségszerűség; 7) lélek, érzékelés.

Felvetődik a komoly gyanú, hogy L. eredeti kozmológiai tana rendkívül nagy és fajsúlyos lehetett, különösen mivel az ókor egyetlen fennmaradt fő kozmológiai művének, a jóval később keletkezett platóni Timaiosznak azonos a szerkezeti felépítése. Atlantiszi hagyomány! Atlantisz – Trója (Ilion) – Elea (filozófiai iskola): ÉLŐ (élő filozófia) – ILONA (Istennő kultusza)

Mi a legfontosabb és leginkább releváns gondolata L. fennmaradt művének?

Talán a szükségszerűség, ami a mai közgondolkodásból épp azért hiányzik, mert a filozófiából és kozmológiából eltűnt: a célirányosság eszméje. „SEMMI SEM TÖRTÉNIK HIÁBA, HANEM OKKAL ÉS SZÜKSÉGSZERŰSÉGBŐL,” mondja L, üzeni időn&téren át vigasztalásként, lelkesítésként, és jelként a MAG emberének / az ember MAGjának! A szükségszerűségben egyszerre van jelen a vezetettség (biztonság) és a szabadság (játékosság): ez MAGA A MÁGNESESSÉG. A Démokritosznak tulajdonított Peri Nou minden bizonnyal Leukipposz munkája: A szellemről címmel fordítják, pontatlanul, mert a nous (NŐies: ANYA, NŐ, NOÉ) a forrás, a lélek – itt kezdődik a filozófiai, vallási, és lét-fogalmak csúsztatásának, ködösítésének, összekeverésének kora. A lélek lényege azonban a középpontiság, így a forrástörvény és teleológia már teljesen hiányzik a Démokritosz neve által fémjelzett filozófiából, helyét megpróbálja a szellem egymaga betölteni: a szofizmus a gyökértelenség gondolkodása, egy lelketlen, üres szellemiség homokvára. A szofizmus a hazugság tana, ami egyenesen következik a nyelvi maghasítás csalásából, és a patriarchátus törvénytelenségéből!

A TELEOLÓGIA AZ EGYETLEN VALÓDI TEOLÓGIA: a forrás és cél tana, az értelmes élet alapja: hogy a létezés forrása és célja: EGY. A belső gyökerezettség a lélekből ered. Őskeresztény kozmikus szellemiség: az életenergiák forrás- és célirányossága. Lovasíjász figurája ezt jelzi! Ennek épp az ellentéte uralkodik ma: se hátra, se előre nem nyilaz az ember, se föl, se le nem néz önmagában: gyökértelenség és amnézia, öncélúság és céltalanság. (Az ok és cél tana a nyilas MAG népektől, a kozmikus ősidőből, ősenergiából ered.) A nyilas-gondolkodás a forrás-tudat ősi emberi hagyománya, hogy van célja és értelme az életnek, valahonnan jön és valahová tart. Egyéni felelősség és egységbe tartozás mentalitása: az atomi rész-egész hologramikus világszemlélet leképeződése a konkrét élet szintjére: szemléletből – létforma, MÁGikus átalakulás: az Ige megtestesítése. Élet dinamizmusa: metafizikai és fizikai valóság oda-vissza hatnak egymásra: eszme megvalósítása, valóság eszményítése az emberi feladat: összekötés – ebben a MAG modell és a FORRÁS-ELV az összekötő elem: a kulcs!

Az atomizmus meghamisítása

Mi lett az atomizmusból?

Az atomizmuson élősködő, materialistának nevezett szemlélet a maga kézépponttalanított, lélketlenített, igazságtalanított atomjaival elszakadt a valós matériától, a szűz ős-anyagtól és szűz anyai istenétől, és ezel saját teljességétől: az öntudattól és lelkiismerettől. Az öntudattól és lelkiismerettől elválasztott nehézanyag bűvölete egy manipulált/manipulatív és kizárólagos/fasiszta globális civilizációt hozott létre, amelynek csak hipnotizáltjai és rabszolgái vannak, és amelynek zsarnoki Atyja maga a Judeo-Római-Iszlám (vallási-jogi-militáns) evilági államszervezet. Pszeudo-szervezet, mert nem szerves, kiszakadt a külső természeti-kozmikus, és belső emberi szövetségből. A politikai állam abszolút uralmának kezdete ez, autoritás, nőietlenített férfi, túlvilágtalanított világ, erőtlenített anyag. Ez egy pszeudo-rendszer, mert nem áll stabil univerzális alapokon, hiszen a mágnesesség alapelvét, a duális természet elvét borítja fel durván! Ez a szimuláns pszeudo-program megjelenik a nyelvben, a nyelvnek is a nyelvtani nemekre való szakadásában, amivel megszűnik a közvetlen kapcsolat az erő és az anyag, ég és föld, külső és a belső világ között. A NYELVTANI NEMEKRE VALÓ SZAKADÁS és a MANIPULÁLT ATOMIZMUS egyszerre vert éket Európában i.e. 800 és 300 között. E korszak szofista pszeudo-filozófiája megalapította a rabszolgatartó patriarchális gyarmati demokrácia ál-hagyományát Európában, és ezzel megágyazott Európa szellemi leigázásának. A nyelvtani nemek és a szofizmus célja: torzítás és vakítás. Így tud uralkodni egyik nép a másikon, férfi a nőn, külső világ a belsőn: leplezés és hazugság által. A görög államiság az égei szkíta kultúra alapjain nőtt fel, és azokat szemita hatásra Trójánál elárulta. Az erőszak és konspiráció, agymosás és korrupció ekkorra, L. idejére már az egekig ér az Égei-tengernél. a politikai mocsok eléri Pallas városát, Athént, megszülve a rabszolgatartó demokráciát, ezt a képmutató, hazug fikciót, és megistenítve a lezárt lélek penészét: a pénzt. A torzított atomizmus, az úgynevezett materializmus a fizikai valóság metafizikai forrását igyekszik leplezni, a belsőt, a múlt és az egyre sűrűsödő karma valóságát. A PÉNZ AZ ATOMMAL VALÓ SZEMBENÉZÉS LEGFŐBB GÁTJA: önmagunkkal, az igazsággal, az igazság törvényével, arány-körével való szembenézést leplezi kb.4300 éve.
pénz = pénisz = panasz = penész = halál
AT-OM = Atya&Anya = mágnes = mag = élet

A torzított atomizmus tehát kizárólag a külső, látható, testi atomokra terjed ki?

A világban ma uralkodó torzított, manipulált atomista szemlélet szerint az emberiség gondolatai, szavai, és tettei nem képezik részét a világ rendszerének, a láthatatlan világ pedig nem létezik: csak az öt testi érzék és a kalkulatív agy által megragadható anyaggal képes foglalkozni. Ez azonban az eredeti tannak reduktív, kicsinyes és korlátolt felhasználása, sőt kihasználása anyagi, hatalmi érdek alapján. A történelmi atomizmus megjelenésének oka nemcsak a talmi érdek, hanem az értetlenség is, hiszen olyasmit igyekszik eltussolni, ami mindenütt jelenlevő és mindenható. A köztudatból kikapcsolt metafizikai dimenziók belekerültek a birodalmak vallásnak elnevezett rendszereibe, melyeket rabszolga robotprogramozásra használnak: az emberiség 99%-a valamely nagy szemfényvesztő program áldozata. Az isten-kép kivetítése és eltávolítása a közvetlen emberi valóságtól mindenekelőtt egy elméleti filozófiai terv volt, és csak azután nyelvi, vallási, jogi gyakorlat. Az elméleti terv azonban nem véletlen: a teleológia jegyében ennek is értelme van, egy nagyobb összefüggésben az élet fejlődését szolgálja! Valóban luciferi terv: narratív szinten árnyék, metanarratív szinten fény. A narratív, fizikai szintet magasabb értelmébe felemelni, a metanarratív szintet az időbeli küzdelembe lehozni, megnyilvánítani, anyagot és erőt egybefonni: ENGEDNI AZ ATOMOT, az eredeti egység-modellt működni és hatni.

Az atomista hagyomány: általános világszemlélet

Mi tehát az eredendő atomizmus?

Az atomizmus lényege: MÁGIkus világszemlélet és IGAZSÁG-keresés: forrás- és közép-orientáltság, a középből kiinduló analógia és evolúció! Az atomizmus alapvetően az a valóságszemlélet, amelyben a világ szövetét oszthatatlan, stabil egységek, atomok képezik, ezek szüntelen belső pulzálása és, dinamikus újra- és újra szerveződése pedig okozza a mozgást, a változást. Eddig a tudás mai, felszíni romjai is tanúskodnak, látszólag nagyjából eddig tart az atomizmus máig érvényes írott európai hagyománya.

De mi köze ennek az elméletnek a gyakorlathoz, az élethez, a teljességhez?

Látszólag semmi, épp ez a közömbösség a célja a mai tudástalanított tudománynak – valójában azonban az atomizmus, az atomi modell és rendszer rekonstrukciója választ adhat korunk és éltünk minden kérdésére. Az atomizmus tudása ma egy ellopott, megcsonkított és kiforgatott tudás, de mivel minden civilizációs út ebből fut ki, ezért szükségszerűen ide is vezet vissza mind. Az egyetemes rendszer rekonstrukciójához mindenekelőtt szív mélyből kell vágynunk az igazságra, az értelemre, sejt mélyből kell emlékeznünk és rájönnünk a világ részeinek és egészeinek összefüggéseire és szabályaira. A teremtő szeretet és a sejtek azonos felépítésűek és működésűek. Nagyon is sok köze van az atomi tudásnak a mindennapi élethez, a szavakhoz, viselkedéshez, a társadalomhoz, a teremtéshez, és ennek hiteles bizonyítékai is előkerülnek. Hogy mi köze van külső és belső világnak, tárgyaknak és alanyoknak, halandónak és halhatatlannak, láthatónak és láthatatlannak, az maga az eredeti atomizmus.

Az eredeti mag-tudat, és az abból sarjadó régi és új atomizmus szerint az élet minden egysége atomi egység. Az atom pedig lényegében erő és anyag, a Teremtő Atya (AT) és a Teremtő Anya (OM) poláris egységének hármas, harmonikus működésű, és áradó terjedésű megnyilvánulása. Az atomizmus segít a léleknek önmagára ismerésében, egyszeri és állandó tükröt tartva, mivel az atomokban a mindenkori Aranykor rejlik. ARÁNY-KÖR, ERÉNY-KÖR

Az atomizmus tehát nem is filozófia?

Az atomizmus mint általános emberi örökség és hagyomány mindenekelőtt nem filozófia: nem elméleti ismeret vagy ideológia, hanem átfogó természeti, emberi, kozmikus rendszer, sőt, mindenekelőtt és mindenek felett léttapasztalat: élet élmény. Minden élő szervezet: atom. Az ember: atom. Egy nép: atom. A Föld: atom. A Naprendszer: atom. Egy galaxis: atom. Az Isten: atom. Az atomizmus lényege, hogy a mindenségben a kisebb-nagyobb atomi részegységek megfeleltethetőek a teljes atomi egésznek, vagyis mindenféle mennyiségi léptéken felül minőségi, azaz szerkezeti analógiában állnak az Egységgel, a Szentséggel, az Istenséggel. Az atomizmus alapvetése tehát az egyéni és kollektív megfelelés és kölcsönhatás elve. Ez már utal némiképp a létezés titokzatos szövetére és a felelősségre.

Ami azonban teljesen elveszett a Vaskor süllyesztőiben, az az atomi szervezet láthatatlan forrása, láthatatlan dimenziói, és maga a pontos szerkezet. A lélek: atom. A tér és idő: atom. A nyelv és minden rítus: atom. Az atomi szerkezet pedig: ÉLŐ MAG. Mindez benne rejlik az atomizmus hagyományában, de nem a történelmi, hanem az örök hagyományban. És mindezt most kell megragadnunk, pontosabban: most kell e feltáruló valóság által megragadtatnunk. Ezt az erőt szolgálja egy hihetetlen igaz mese, egy fantasztikus, abszurd, nevetséges, és misztikus történet rekonstrukciója: egy félig isteni - félig emberi, félig mitikus - félig történelmi, félig nőies - félig férfias figura meghurcoltatásának, tanai elrablásának és kiforgatásának lelepleződése. A bűntény kaptafája ugyanaz, mint Jézusnál. Egyébként kb. 4300 éve erre a kaptafára készül a teljes manipulált hivatalos történelem- és valóságszemlélet (helyett: -vakítás).