Lókupás rend: táltos

 

„Az íjnak tehát neve élet, műve pedig halál” (Hérakleitosz)

 

A Leukipposz nevű atomista filozófus Lókupás lehetett. LÓKUPÁS = TÁLTOS 
A táltosság fogalmát azonban elsősorban itt nem úgy értjük, mint misztikus beavatotti iskola, hanem mint szellemi beállítottság. Belső összehangoltság, szervezettség, összpontosság: tudatos MAGság. MÁGUS
A táltosságról mindenekelőtt nem beszélni kell, hanem megélni – misztikus belső út a való életbe, időből az időtlenségbe, végességből & rész-ségből a végtelenségbe & egész-ségbe. Mindenki előtt nyitott út. 
Lókupás Táltos Mágus rend: Belső rend -  Bálos/Pál PÁLOS

A görög mitológiának is van Leukipposz nevű szereplője, állandó jelzője (epitheton ornans): a “fehérlovú”, eredeti jelentése: “fehér mén,” égi “fehér csikó” (Kerényi Károly)

TÁLTOS=LÓKUPÁS ld. kentaur-mitológia: testet uraló, vezető szellemiség

Dimenziói:
1. totemizmus
2. ló kultusza
3. lókupa kultusza
4. kentaur kultusza
5. lovasíjászat kultusza
6. táltos kultusza
7. táltos MÁGia: áldozat
+1. táltos mágia: kozmikus út, révülés

– evolúciós fázisok: beavatás misztikus útja: emberi személyiség-fejlődés

Leukipposz lényege már alapvetően asztrális! A ló nem pusztán a természeti, testi lét, hanem a Tejút állata: összekötő, ÚT!

LOVASÍJÁSZAT: test és szellem íj, húr és nyíl által kijelölt célja a lélek: legbelül, belső lélekben AT és OM násza nem polaritás! Mert a kettő ugyanannak a szerelemnek két különböző minőségű résztvevője. az energia és az anyag szerelmét ezért nem pusztán elméletben kell megjeleníteni, hanem az életben való részvétellel. Analógia: két agyfélteke összehangolt működése – és a lovasíjászat épp ezt stimulálja!!! Az egységtudat, és egység-felmutatás a lényeg.

Az atomizmus lényege: MÁGIA és IGAZSÁG

Rekonstrukció. Filozófia és mitológia is teljesen félreértette – gyalázatos illetve nevetséges módon félremagyarázzák a görögöktől és rómaiaktól kezdve.

A lókupások mágikus valósága

Leukipposzban mi a mágia?

Két gyökér: szkíta lófej-tudás; fajiság (ember-állat, species) és nemiség (férfi-nő, genus) misztikus meghaladása

Először is mágikus az, ahogyan az úgynevezett Leukipposz egyetlen töredéke képes egy egész globális tudás-hálózatról tanúskodni, itt mutatkozik meg L. mágiája. Az, hogy műve hologramikus, vagyis a töredék tükrözi a teljes gondolatiságot, arra utal, hogy maga a gondolatiság egyfajta hologram. Vagyis az atomi mag-szerkezet a belső látás szerkezete is egyben. A hetes szerkezet arra utal, hogy atomizmusa alapvetően a proto-anyagról, a materia primáról, vagyis a lélekről szól. Az olyan hetes rendszerek, mint a beavatás, az átalakulás fokozatai, hét csakra, hét törzs, hét elem a mag-teremtés harmadik prím állapota, A szkíta „plusz egyes rendszer” az ősi emberi teremtő tudását őrzi: a hetes hologram felépítésében a hat testvér-elem közül az első egyben szülője is és teljessége is a hatban rejlő örvényeknek. A „plusz egyes rendszerek” tehát, amilyen L. tana is, valójában az eredeti Egyes rendszerek, amelyek egyetlen belső ősokban és őscélban határozzák meg a lét, az emberi anyag és erő forrását. Ezek a valódi Egyistenhit letéteményesei, mert bennük rejlik, hogy egész és rész hogyan viszonyulnak egymáshoz. A magnyelvek plusz egyes, teremtő rendszerek, olyan komplexitással, amit egy mesterséges nyelv képtelen lekövetni. Azért bizonyos, hogy L. anyanyelve mag-nyelv volt, mert csakis egy hologramikus mag-nyelv képes hologramikus, integratív tudományt indukálni. Az atomizmus lényege a mágia: általános magszerkezet, az atom ismerete. Ez azonban nem halott tudás, hanem egy teljes mágikus világkép és megélés. A mag-tudás egy intuitív, holisztikus belső látás: egy kerek és középpontos (globális, koncentrikus) világkép. Tipikusan nem patriarchális, nem lineáris. tipikusan nem megosztó, konfliktusos, nem sémi és nem birodalmi. A mágikus hagyomány méd gyökereken keresztül került a mai Európába: a Perzsa rombolás elől menekülő mágusok a Földközi-tenger, Afrika, Ázsia és Európa tanítói voltak.


 

Lókupás rend = táltos rend

Leukippos: méd-szkíta-hun. nevének etimológiája alapján felfedezhető a magyar LÓ és a KUPÁS. ló: keleti zodiákus nyilas csillagképe, amely egyedüliként irányul a Tejút rendszer középpontjába, és ezért onnan közvetlenül kapja a lelki és szellemi impulzusokat. kupa: fej, fő, kehely. az etimológiai megközelítést igazolja és kiteljesíti a történelmi tény, hogy ún. LÓKUPÁS rend valóban létezett az ókori görög kultúra gyökerénél. a lókultuszról később

Nyilas-lovas típusú gondolkodás: ősforrás tudata, mag népek nyelvében: lókupás rend: forrás-tudatú szellemiség.

LÓ. a lóáldozat, és a ló jelként való kezelése a legutolsó időkig hagyomány a magyar-szkíta-hun nép körében. a ló mint jel: „az emberiség fejlődését szolgáló magas hierarchikus lény, a ki a kozmikus intelligenciát őrzi” (Rozsnyai Ágnes A Magyarság spirituális gyökerei)

etimológiai kapocs: LI a kínai Kung (hun) hagyományban: a legfontosabb szó (ld. Kung mester), jelentése mérték, szabály, erkölcs, rend, mérföld, közép

KUPA: fej (Lófő, Ménfő), és kehely (Grál-kultusz, Kelyhesek!)

a fej-kultusz atlantiszi hagyomány!

Jelentése alapvetően intellektus, mélyebb értelemben azonban a lélek. valóban, a Leukipposz-töredék hetedik, utolsó, de valójában legfőbb eleme a lélek. lovas szellemiség: a lelkes szellemiség: belső út és valóság, amely kivetül – nem fordítva.

Eredete atlantiszi, az ember korábbi, teljesebb, szabadabb, boldogabb, magas én-tudatú létfázisában gyökerezik. Kirón, a bölcs kentaur feláldozza magát Prométeuszért. Poszeidónnal is azonos. „Ennek a minőségnek a lélekből való eltávolítása … – ez volt az ókori kultúrák feladata.” (Rozsnyai) minden valószínűség szerint a Trója utáni ravasz „sémi” parazitizmus kitűzött célja volt a látó szellemiség, a ló-ember és –név megvakítása: úgy tettek lóvá egy világot, hogy „lovatlanították” azt. „Trójai ló” valójában az a szellemi csapda, amit a „sémi” gólem a mag-hagyománynak ásott, de maga esik bele, éppen most.

szkíta gyökerek: vázák, korsók, sisakok gyakori ábrázolása a ló, a kentaur, a faló (7-6.sz), spártai hoplita gyalogosok sörényes sisakja. szkíta halomsírban „szárnyas ló fejéből kibontakozó” életfa (Rozsnyai)

Egy i.e.2.századi Phidiász (480-430) nyomán készült, jelképekkel gazdagon ellátott Pallas Athéné ábrázolás az istennőt lovas koronával ábrázolja: „sisakja sugárkoronáján jelennek meg a szellemi erők követeiként a szárnyas lovak és a magasabb világokat képviselő szphinx.” (Rozsnyai) Lókupások formai másolása. Maga Pallas is lókupás, vagyis belső látó, tiszta szellemiségű pálos.

Kozmikus ló óriási szerepe pl. ó-ind látnoki hagyományban (Védákban a ló az egész kozmoszt képviseli), kelta. ló és bölcsesség etimológiai azonosságának nyomai pl. táltos. magyar néphitben a lókoponya: „univerzális varázsszer” székely „lófős”: „ősi tudás ismerete” (Rozsnyai).

„A ló totemállat minősége … a népangyali inkorporációval is összefüggésben van. A „Fehér ló fiai” a népet vezető géniusz révén is rokonnak érezték magukat.” (Rozsnyai)

Kheirón a bölcs és nemes kentaur a hősök tanítója – Kharón az alvilág révésze: analógia!

ÉGI TŰZ = BELSŐ NAP

Nap „fiai”: hő és fény – HŐs = hős (fiú: androgün mert valójában IFJÚ vagyis gyermek, sarj) - MAGos mágusok a NAP GYERMEKEI
ugyanakkor a TEJÚT GYERMEKEI a táltosok
NAP és ÚT: a MAG  a MOZDULATLAN MOZDULÓ (ld. a szkíta beavatotti platoni hagyományt! PáL ATON)

RÉVÉSZ – RÉV – RÉVÜL – RÉ (Egyipomi Napisten) – in solem verti: Nappá válni (önnön atomi mag-szerkezetünkkel azonosulni): alvilági, belső Naphoz, belső teljességhez való eljutás