A történelmi bűntény és idő

 

„Mert ami el van rejtve, csak azért van elrejtve, hogy napvilágra kerüljön, és csak azért lett rejtetté, hogy nyilvánvalóvá legyen.” (Márk 4:22)

 


„A tavaszi Niszán hónap tizennegyedik napján, kora reggel Judea prokurátora, Ponczius Pilátus, vérvörös bélésű fehér köpenyben, katonás léptekkel megjelent a fedett oszlopcsarnokban, amely Nagy Heródes palotájának két szárnya közt húzódott.” (Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita)

 

A bűntény: i.e.400 körül az égei szkíta atomizmus filozófiáját ellopja és módosításokkal az ellenkező célra fordítja a szofista lobbi. Ez a lobbi maga egy hatalmas gyarmati hullám ideológiai háterét biztosítja, miután a györög nyelvbe ekkorra már sikerült beleverni a hímnem-nőnem-semleges meghasítást. Az eredeti atomizmus szellemi megörökítőjét, Leukipposzt ugyanez a lobbi kifordítja, tagadja, vagy kihagyja: nagy szakállal ábrázolják, a materalizmus atyjaként csúfoják, ködös vagy éppenséggel mitikus figuraként eltussolják. Pedig a leukipposzi holisztikus kozmológia és világnézet jóval többet mondhatna a világról és az emberről, mint azt a szofista szűrő átengedi. Mert mi lenne, ha tudnánk, hogy a görög és judeo-keresztény birodalmi atomizmus megalapozója egy szkíta Lókupás, azaz Táltos rend-béli nő volt, egy MÁGus, egy trójai származék? És mi lenne, ha tudnánk, mit mond ez a tanító az atomi világegyetem lényegéről? Esetleg lennének erkölcsi, politikai vetületei is az atomi létezésnek? Ugye ez nem férne bele a rabszolgák számára gyártott elemi világképbe?A rabszolgák egy ködös szerző képét, és egy redukált, lényegtelenített atom elméletét kapják.  A Leukippos-ügy jól mutatja a történelmi csalások logikáját Ádámtól-Évától, Jézuson át, egészen napjainkig: az igazság kiforgatására a szofizmusból teljes globális iparágak szerveződtek: a gyarmati patriarchális akadémizmus, dogmatizmus, és média, mindhárom teljes mértékben politikai érdeket szolgál.

Egyetlen történetben, Leukipposz perében és misztériumában feltárul az elmúlt két és fél ezer év két párhuzamos, ellentétes világtendenciája: egyrészt kiűzetés, bukás, apokalipszis, másrészt feltámadás, regeneráció, rekonstrució. Narratív és metanarratív valóságsíkok összefonódása és feszültsége.

A dialektikus materializmus gyökere a MAGhasítás! A HAMIS birodalmi atomizmus = valódi ateizmus. Az isteni teljességgel, az eredeti atomi állapottal, működéssel, és mágneses mezővel való belső és külső, fizikai és metafizikai kapcsolat felbomlása:
Az ATOMi rend elhagyása = az ÉDEN elhagyása (ember űzi ki az ÉDENt saját gondolataiból, nyelvéből, tetteiből).

1.SÉMI TÖRZSI ISTENNŐ ELLENI PROVOKÁCIÓ: Sémi belső kultikus, családi, és társadalmi patriarchális puccs az Óakkád nyelvben: Hímnem és Nőnem elválasztása, Nőnem teljes alávetése kb. i.e. 2600/2300-tól. A középponttól elszakadt, linearizált mentalitás: megszálló, lerabló energia-szerző módszer: vámpír civilizáció: függőség
2.MAG EMBERI FAJI ISTENNŐ ELLENI PROVOKÁCIÓ: A módszer kulturális, vallási, fizikai, földrajzi kiterjesztése a Sémi terjeszkedésben: invázió, rablás, pusztítás, a MAG minták, népek, kultúrák alávetése, természetes kincsek utáni természetellenes hajsza, az egyetemes atomi törvény törvénytelen lerablása és manipulálása kb. i.e. 2300/2000-től napjainkig

Kr.e. 2370-2285 Akkád din. (I.Saragon Agade) népek öldöklése, sumér városok elpusztítása

Sémi Akkád, Asszír, Perzsa kontinuitás - áttétel Európára: görög és római

templomrombolás, földrészek bekebelezése, népirtás, állandó háborúk, zsarnokbirodalmak

A Boldogtalanság civilizációja, hazugság és háború: bűntudat globális civilizációja. Folyamatosan elnyomja, tagadja, ugyanakkor szipolyozza a Boldogság, Teljesség világát. Teljes patriarchális nyelvcsaládokból hiányzik az Istennő és a papnő szava, fogalma: Bau, az ősi Boldogasszony, a családi, törzsi, és faji boldogság tűzhelyének őrzője rituális halálban van. A NŐ EREDENDŐ TISZTÁTALANSÁGÁNAK gyalázatos szentesítése: Istenkáromló civilizációk. Minden ún. sémi és indo-európai nyelvben, minden Föld-tipró és Ég-szennyező technologizált társadalomban. A nő még a templomba se mehet be, ha bemehet, csak külön ülhet, ha ülhet is, csak férfi papot hallgathat, a férfi hierarchia legalján, és férfi istenhez imádkozhat. Valóban három vak, gyászos, sötét napnak tűnik a történelem utolsó 4300 éve…

TRÓJA (ILION) HELLÁSZ ősmintája: HELLÉSZ-PONTOSZ! átkelő, kapu Kelet-Nyugat, Ég-Föld között. Trója: „az atavisztikus szellem-látás ősi kultúrájának fellegvára” (Rozsnyai Ágnes, A Magyarság spirituális gyökerei)
orákulum és ősök hagyományai = föld és ég szerelmének hagyománya = mágnesesség

Hellász sémizálódásának fázisai:

A TRÓJAI CSALÁS (i.e.12-13.sz Hérodotosz szerint i.e. 1250) a vízválasztó: új korszak kezdete: a magtörő program új fázisba ér: világuralomra törés elindulása: Európa határának átlépése. A pillanat, amikor a szolgaság, hazugság, és háború démona Európában éket ver: globálisan és kozmikusan ugyanakkor az emberi igazság magasabb dimenzióba kerül. Trója is táltos halál-vállalás, mint Jézus, Attila, István, Koppány, Mátyás, Trianon. Alap minta, sor első: Nimród/Gilgames/Héraklész.

Sémi/görög csellel betörés, vérengzés. A Trójából Európába menekülő szkíták alapították az európai kultúrát, ld. Hellász, Etruszk Királyság, Párizs, stb.
még atlantiszi/ trójai/szkíta hagyomány: Püthagorasz Kr.e. kb.580, Hérakleitosz 544-484, Leukipposz 500k.: hamisítatlan, HAMISÍTHATATLAN MAGOS, MÁGUS atomizmus

Az ógörög nyelvi szerkezet i.e.800-300-ban jelenik meg: ősi szkíta-gyökerű etimológiára 3 nyelvtani nemet erőszakol a keletről érkező ún.sémi hatás. A sémi nyelvek a második és harmadik személyt kettétörik, a görög és az Indo-Európai nyelvek a harmadik személyt háromba törik. A görög nyelv öszvér: ősi szkíta etimológia és MAGos ragozás, ugyanakkor megtört nemek Divide et impera! Oszd meg és uralkodj!: a Nap (igazság), a nép (ember) leigázása - NYELVBEN KÓDOLT TUDAT(LANSÁG).

Hegel: A filozófia akkor kezdődött, amikor “az orákulum helyébe minden gondolkodó ember saját öntudata lépett.” (az intuitív gyökerét vesztett ráció: az elidegenedett ego – a belső látását vesztett kétszemű vakság!) “A filozófia … a világról és az emberről való … kritikus, nem az ősök hagyományaira támaszkodó gondolkodás. A görög filozófia az i.e. VII. században kezdődött.” (Nyíri Tamás, A filozófiai gondolkodás fejlődése) Éppen a görög filozófia vége kezdődött ekkor, a maghasító program Hellászra erőszakolásával.

Szemfényvesztő szofista filo megjelenése i.e.5.sz.: a sémi, görög, és római birodalmak ideológiai alapja már készen van:

Szemet szemért! sérelmek örvényének törvényesítése

Oszd meg és uralkodj! megosztás, ármány, képmutatás

Kenyeret és cirkuszt! a Nap, a nép, az igazság lenézése

Szókratész i.e. 470-399, Platón i.e. 427-347, Ariszt. i.e. 384-322: Athén.
Pallas Athéné városa és filozófiája ekkor már erős sémi hatás alatt: fokozatosan eladósodó és korrumpálódó, önellátásra és kiegyensúlyozódásra képtelen mesterséges férfi-állam. A hely szellemét gúzsba kötő program: parazita államszervezet, mesterséges nyelvi szerkezet, alárendelésre és kizsákmányolásra épülő függőségi rendszer. Spárta ugyanakkor hű a pártus és táltos forrás-szellemhez: a női egyenjogúsághoz, a szibilla-hagyományhoz, test-szellem-lélek egységéhez, a belső és szélesebb MAG közösség erejéhez.

„Az abdérai Démokritosz-t (460-370) az ókori szerzők rendszerint együtt említik mesterével, a milétoszi Leukipposz-szal, akinek csak egyetlen töredéke maradt fenn. Az atomelmélet atyjának életéről alig tudunk valamit, Démokritoszról annál többet. Bár sokat utazott és Szókratész kortársaként Athénben is megfordult, élete javát thrákiai szülővárosában töltötte, s problémái a Szókratész előtti filozófusok közé sorolják. Egyetemes szelleme legalább egyenrangú Arisztotelészével. Az ókori materializmus legkiemelkedőbb képviselője, a tudományos gondolkodás megszállottja, aki inkább akar egy oksági magyarázatot találni, mint a perzsa királyság birtokába jutni.” (Nyíri) Leukipposz tehát i.e. 500 körül élt.

Démokritosz azonban a rabszolgaság ideológusa „a rabszolgatartó demokrácia híve” (Nyíri)! Eltéríti az atomizmust, és épp a MAGtörés szolgálatába állítja. „Etikáját” a saját boldogság határozza meg – epikureusok hedonista és nihilista, öncélú és önkényes ideológiája: a birodalmak rothadásának jele az erkölcs belső gyökereinek kiszaggatása: gyökértelenség, talajtalanság, fajtalanság civilizációja, megrekedés egy idegen, anyátlan létállapotban – mesterséges ön-izoláció a teremtés egészétől és egészségétől. Gátlástalanság & korlátoltság, hamisság & erőszak programja.

Leukipposz és Démokritosz: egy hamis kapcsolás, egy korszakhatár, két világ szembenállítása: gyarmatosított és gyarmatosító, őslakos és telepes, MAGos és MAG-törő. Látszólag két világ, poláris szembenállás, valójában azonban nem két egyenrangú fél, hanem EGY SZERVES, JÓ HAGYOMÁNY és EGY MESTERSÉGES, ROSSZ ÁL-HAGYOMÁNY áll szemben egymással: egy szerves és egy szervetlen mentalitás, egy szerény áldozat és egy szerénytelen bűnöző, egy eredeti szerző és egy hamisító, egyik érdekmentes, a másik személyes és politikai érdektől vezérelt. Leukipposz még a nevét sem hagyta hátra és a gyarmatosított szkíta hagyományt képviseli. Démokritosz nevétől azonban hangos a sajtó, miközben tudjuk, hogy a rabszolgatartó birodalmi ideológia kiszolgálója és a hedonista materializmus ideológusa volt, továbbá számos esetben hazugságon fogható.

Az autoritás kulcs kérdés: szerzőség, az egyéni mű forráshoz való viszonyát tükrözi. Az analogikus világrendben az egyediség fontos, a kitüntetettség nem! Az egyediség kötelesség és jog, a kitüntetettség csak a forrástól, illetve a teljes közösségtől jöhet! Az autoritás, vagyis a névvel ellátott, magunknak vindikált munka dicsősége az autoritárius, parancsuralmi renddel jött divatba! A munkára mindenki kiválasztott! Csak aki az eredettől elszakadt, csak az tünteti fel önmagát eredetként! Végülis egyfajta istentelenség, vakság: nem látni/láttatni az eredeti forrást, a saját kútfő kútfőjét. Szentségtelenség = Egységtelenség. A tudatos szellemrablás és történelemhamísítás kezdete: ego kitolása és közép leárnyékolása a nyelvi nemekkel. Az ego kitolásával és a közép leárnyékolásával lehetővé válik a mélyebb, teljesebb valóság eltűntetése – mindenekelőtt önmagunk elől.

Démokritosz, a rabló. Leukipposz állítólagos tanítványa, Démokritosz életéről és filozófiájáról hangos a sajtó. Többszintű bűntény. Plagizálás és eltérítés. Általánosabb tendenciát is jelez. Ellopja és sajátjaként tünteti fel, a forrást betemeti. Filozófia alatti, aljas nagypolitikai érdek szolgálatába állítja az ellopott és eltérített szemléletet. Atomokat az anyagi világ gyökértelenítésére használja, anyagi atomokat elszakítja finomanyagi forrásuktól, az 5%-ot a 95%-tól, a Földet az Égtől. Ez azonban eleve kudarcra ítélt vállalkozás, mert kezdettől fogva sérül az Egység törvénye. A hamis atomizmus paradigmája: lelketlenség, szellemtelenség: ún. materializmus (kb. Kr.e.400-Kr.u.2000)

Epikurosz, a hazug (314-270). Többszintű bűntény. Egyesek szerint Leukipposz valódi létezését tagadja, mások szerint azt tagadja, hogy filozófus lett volna. Tagadja továbbá, hogy lenne sorsszerűség, és hogy az isteneknek bármi közük lenne a világ vagy az ember dolgaihoz. A hedonizmus atyja arra buzdít, hogy ne törődjünk a közügyekkel, a közigazsággal, saját kellemes életünket keressük, ha kell, a világtól való elzárkózással. Saját kilétével és működésével kapcsolatban is hazudott Epikurosz, mikor eredeti kútfőnek vallotta magát, pedig tudvalevőleg más tanítóktól merített. Végül öngyilkos lett. Teljesen életidegen filozófia. Konzum élet ma, cinizmus: a célirányosság, középpontos lelkület, szellemiség, és élet hiánya.

A világban az ősnépirtó erőszakbirodalmak megjelenése óta tart az eredeti atomizmus meghamisítása és pusztítása, a szofista hazugság-iskola diskurzusa. Európában az elmúlt kb. 2200 év tudományos alapú politikai materializmusa egy eredeti atomista metafizikai szövegtöredékre és annak akadémiai félremagyarázására épül. Ez a hivatalos, ortodoxnak kikiáltott értelmezés és hagyományozás azonban hiányos és hamis. A belenyúlás abszurd metodikája azonban egy srófra ismétlődik. Az történt az atomizmussal, ami teljes emberi, és különösen magyar történelmünkkel, mitológiánkkal, Ádámtól és Évától kezdve Jézuson át a mai valóság-értelmezésig: a politikai erőszak győztesei lenyúlták és meghamisították az igazságot, mégis annak holttestét falják.

A hazugság atyafisága: PATRIARCHÁLIS LOBBI. Mentalitás-puccs. A szellemi, történelmi porhintés nagy pillanata: a férfi ellopja a nő szellemét, megsemmisíti a nőt, és hazudik az egészről. Egy egész diskurzus, valójában a nyugati materialista porhintés egésze épült egy hamis filozófiai-fizikai hipotézisre: 1. Démokritosz az elektromágneses részecskékben való gondolkodás forrása, 2. az anyagi részecske a mozgás és vonzás forrása.

A mai kvantum fizika éppen visszatér Leukipposzhoz abban, hogy a végtelent látja a formai valóság forrásának. Az erkölcsi konzekvenciát azonban nem vonja le a mai tudományos közgondolkodás: hogy az ősanyag, a tökéletességre való ősemlékezés és őstörekvés minden formai valóság mélyén jelen van.

ATOMIZMUS VS. ATEIZMUS/HEDONIZMUS

egy SZERVES, JÓ HAGYOMÁNY vs. egy MESTERSÉGES, ROSSZ ÁL-HAGYOMÁNY

Pénzt vagy életet?
pénz = pénisz = panasz = penész = halál
AT-OM = Atya&Anya = mágnes = mag = élet

Történelmi kettős örvény elmélete

Egyik örvény a történelmi események és az ember degenerációja. Ennek legutóbbi nagy fordulata a sumér birodalom elrablása volt az ún. sémi testvérek által. A sémi nyelv és mentalitás ekkor jelenik meg először írott formában. Hamis program öndefiníciója is hamis: a magot (sem, szem) tűzi zászlajára, pedig éppen abból szakad ki és azt töri meg. Ld. Jézus esete. A patriarchális hazugság az erőszak, a látszat elsőbbségének története. A mai történelem szédítő zuhanása: hazugság-bűntudat-boldogtalanság-egyre bomlottabb kompenzálás. Templom- és városrombolások, népirtás, vallási, földrajzi és genetikai erőszak.

A másik örvény azonban ellentétes irányú, egy láthatatlan szellemi-lelki ellenerő, amely valójában egy erkölcsi érvényű mese beteljesedése felé tör. Müthos: méd, kultikus: káld! Boldogság a szerencsétlenségben, értelem a nyomorúságban, fény az árnyékban, erő az anyagban.

A két örvény ellentétét feloldja a pont, ahol találkoznak: az abszolút forrás és cél: a FÉNY. Egy valóban holisztikus szemlélethez a MAG-sematikus önismeret, a Fény-tudat az alap. A mag-séma nemcsak fizikai és energetikai, személyes, de erkölcsi és történelmi mértékként és iránytűként is szolgál. Az önismeret tiszta történelem-kép nélkül semmit nem ér, márpedig a mag-sémák szembesítenek egy sor hibás és hiányos ismerettel saját globális és lokális történelmünket, múltunkat és politikai jelenünket illetően. A történelem visszafejtéséhez a Leukipposz-ügy stabil kiindulási pont.