AMAGDALA.HU

 

„A mester nem elrejt, hanem jelez.” (Hérakleitosz)

 

Az AMAGDALA.HU jelentésrétegei

 

amagdala

Elsődleges, kézenfekvő magyar jelentése: A MAG DALA. Szó szerint, a MAG dala az, amiről a tudományosan és művészetileg feltárt MAG-rendszer tanuskodik: maga az Egyetemes, isteni működés, természet, és szerkezet, amelyhez az ember is alapvetően tartozik. A MAG dala tehát úgy szól az Istenről, az Egységről, az Életről, hogy alapvető működésében, természetében, és szerkezetében MEGJELENÍTI azt.

Az isteni MAGságból az ember mentalitása és életvitele által önkéntelenül kihullik. A mag jelenségét a Gyöngyben vizsgáljuk átfogóan, és belátjuk, hogy a magas szintű érzelmi rezgés szoros összefüggésben áll, sőt feltétele az élet fényének. Az emberi tényező tehát hármas elv alapján kapcsolódik Istenéhez: öröm vagyis szeretet-árasztás, emlékezet vagyis Egység, és teremtés vagyis gondolatok, szavak és tettek által. Ez a mag dalának lényege.

A mag világa c. munka záró szakaszában áll: „az ember, aki érzi, ismeri, és építi a magos és kerek világot, és az élet birodalmáról megénekli a mag dalát.” Mi is megénekeljük a magunk MAG dalát, az élet egységes birodalmáról, amelyben épp annyi a megfoghatatlan szépség, mint a megfogható igazság. De mi is „énekelve vagyunk,” épp a MAGság által, amely a magerő és a maganyag egységes forrása. Tehát a mag dala rajtunk túl is felhangzik, de bennünk és általunk is.

Másodlagos jelentés: MAGDALA, helyiség a néhai Galileában, a Genezáreti tó partján, ahol a mágus-szkíta Párthus Birodalom goj őslakossága kitartott a manipulatív-agresszív zsidó-római gyarmatosítással szemben hegytetőkre épített szent-hármas fényvallása és kör-körös nyelve mellett. Jézus több szálon kötődik a helységhez és a hely szelleméhez. A Magdala tehát egy legendás hely, mint Trója vagy Atlantisz – éppoly valóságos energetikailag, még ha látszólag el is süllyedt a történelem és vakság süllyesztőjében. A belső Magdala egy tó partján fekszik, levegője illatos, innen emelkedik az üdvtörténet kegyelemébe az egyik legtitokzatosabb bibliai hősnő: Magdalai Mária.

Harmadlagos jelentés: asszociálni lehet a MANDORLA-MANDULA-MANDALA meditatív alakzatra is, ami szintén MAG-szerű. Ez akár szabályos, akár elnyújtott mag formaként a világ és a világosság vagyis fény mindenkori teremtő alapformuláját idézi.

Negyedik jelentés: AMYGDALA. Az ún. amygdala az agynak azon része, amely az érzelmekkel és emlékezettel foglalkozik. Mandula alakjáról kapta a nevét, fizikai elhelyezkedése poláris vagyis kétoldali, amely feltételezésünk szerint elektromágneses energia-fejlesztőként funkcionál.

„Az amigdalát (latinul amygdalae, további megnevezései: corpus amygdaloideum, a Gray's Anatomyban: nucleus amygdalæ; egyes számban amygdala, a görög αμυγδαλή, azaz amygdalē = „mandula” szóból) mandula formájú neuroncsoportok alkotják, amelyek mélyen a bonyolultabb gerincesek, így az ember agyának mediális temporális lebenyében találhatók.  A kutatások azt mutatták, hogy elsődleges szerepe van az érzelmi reakciók feldolgozásában és raktározásában, így az amigdalát a limbikus rendszer részének tekintik.” (wikipedia)

 

. (pont)

A pont az emberi érzékelés végét és az Isteni érzékelés kezdetét jelenti: a pontszerűségben az rejlik, ami számunkra már vizsgálhatatlan, kifürkészhetetlen, de tudjuk, hogy valójában további teljes univerzumokat rejt. Amint a körnél nagyobb abszolútum elgondolhatatlan, ennek másik véglete a pont, amely a legkisebb abszolútum. A PONT a MAGnak kiterjedés nélküli meditációs alakzata, vagyis a pont a primordiális, tér és idő nélküli anyag, a Lélek anyaga, a MAG pedig a belőle megnyilvánuló erő. A mag közepe, vagyis a magszem őrzi a mag forrásának, a pontnak a minőségét.

 

hu

A HU mindenekelőtt Hungáriát azaz Magyarországot jelenti. A Hunok és Hun Ország, és a Magyarok és Magyar Ország összefüggése történelmi és üdvtörténeti jelentőségű. A legutolsó Hun Nagykirály Attila volt, aki először és utoljára egyesítette egész Európát és Ázsiát, nem érdek-alapon, hanem sejt memória alapján. A Gyöngy tisztázza a MAG és a HUN kapcsolatát, kiemelve a feledésből az emberi faj eredeti hármas szerkezetét, ahol a MAG népek, a SZIK népek, és a HÁM azaz HUN népek egységben, feladatukban megosztottan, egymást kiegészítve, a kozmikus-természeti hármas rend alapján léteznek. Ebben a rendszerben a hám azaz a hun a hármasból a külső réteg, mivel azonban a rendszer kifordítható, a HUN éppenséggel a legrejtettebb, a végtelen jelen, az örökkévaló fényesség MAG minőségét is képviselheti. Funkciói (ld. Gyöngy): áramlási zóna, határoló alrendszer, védelem, kapu, fizikai létsík, megtestesülési sík, élet-tudat, test, Föld, „gyök köré centrifugálisan, mellérendelő elven épülő szó, mondat (forrásból kiáradó teljes, egységes értelem), kód: 1:∑”, tér-idő, kreatív tér, kollektív idő, szembenállás, hálózat. Ez a hám összetett tartalma és feladata. Ez az, amit Attila képviselt, összekötve Eget és Földet. Attila és hunjai rekonstruálták az atomi MAG emberiséget egy időre, a KÖZÖS GENETIKUS HUN MINTÁBÓL. A HUN NAGYKIRÁLYSÁG ENERGETIKAI LENYOMATA ma is él az egész Földön. A hun üzenet: a fizikai szerkezetből (HÁM, sejt memória, genetikai ősközösség, vagy az új atomizmus által felmutatott atomi modell) feltámasztható az EREDETI NAGY EMBERI LÉLEK, Ég és Föld közös teremtése, szerelemgyereke.

A HU a teremetés első hangja. A formulátlan, szűzi lehelet a kozmikus HU hang, és a PONTtal szemben nem elméleti fogalom, hanem gyakorlatban is működő cselekvés. A kilégzés, a lég vagy szél kiáradása minden rendszer első és utolsó mozzanata. A HU életteremtő hangja, igéje által a világ jön létre újra és újra, a varázslat, a mese, az időbeli időtlenség, a testet öltő gondolat. A HU a tiszta szó, amelyben a polaritás még szűzi, lehetőségeinek teljében: a H hang egyenesen a hangok legmélyéről, a torok csakrán túlról ered. A mellkasban keletkező, has által pumpált levegő a torokban hangzik de a lélekből, a lélekzetből érkezik. A H-ban rejlik van minden hang forrása, itt a kút feneketlen, hiszen a legéteribb alsó hangban, a legkevésbé akadályozott, legkevésbé korlátozott mássalhangzóban, a H-ban a levegő nem szorul, hanem szelel.