Szakrális atomizmus

 

„Ég szülte földet,
Föld szülte Fát,
Fa szülte Ágát, 
Ága szülte Bimbaját,
Bimbaja szülte Virágát,
Virága szülte 
Szent Annát,
Szent Anna szülte Szűz Máriát,
Szűz Mária szülte Szent Fiát,
Az Úr Jézus Krisztust,
A világ megváltóját.” (Archaikus népi imádság)

„A fogható világ felszínén élünk, elszakadva. Az érzékelésen túli, időn kívüli nagyobb valóság terében azonban folytonosan összefüggünk egymással valahol. Indáink metszik a világot, aztán továbbnyúlnak, ki, egy ismeretlen dimenzióba, mint elszakítatlan köldökzsinór s ott vagyunk egybekapcsolva, egyetlen egészként, abban a teljesebb kontinuumban.”

„Mert konvergens, egy metszőpontból kiinduló sugárnyaláb tagjainak is tekinthetjük magunkat, hiszen annál jobban közeledünk egymáshoz, minél beljebb haladunk önmagunkban, magányunk közös centruma felé – noha a szűkebb vagy tágabb gömbfelületeken, melyekből diszkrét pályákat, elszigetelt ponthalmazokat ütünk ki, esetleg egyáltalán nem érintkezhetünk.” (Ottlik Géza: Iskola a határon)

 

A MAG tökéletes, szép és igaz mágiája: a TEREMTŐ MODELL & RENDSZER, ANYAG & ERŐ áldása minden élőn.
ÉLŐ ERŐ
MINDEN ÉL – minden ÉLŐ: ALLAH, és minden jóvá akar válni: JAHVE és JAHVA. Az ATYA és ANYA szerelme a világot éltető MÁGnesesség: és ennek hatása, az ERŐ, az ÁR, a kiÁRadás valóban az ÚR, a termtő körforgás. Az élet fizikai alapjai megfelelnek az ősi kultikus alapoknak: az anyag és az energia egységes működése, természete, és szerkezete rejlik a MAGban, az ATOMban. Észre kell vennünk életünk minden területén: a MAG az alapja a testünknek, lényünknek, nyelvünknek, közösségi, faji, planetáris, és kozmikus életünknek. a világ analogikus rendszerében nincsenek valódi falak, nincs fátyol, se árnyék: minden rezdülés rezonál az ATOMi renszerben, minden számít. Nincsenek ki nem egyenlített számlák, el nem számolt szolgálatok vagy károk. A SZELLEMMEL ÁTHATOTT LÉLEK a testben és a történelemben megírja, megjeleníti magát, önmaga határtalanságát, szerepeket játszat velünk, hogy mi is, ahogy Ő, az ÖRÖK ÉLŐ ERŐ is a dinamika által örök, és a személyesség által kedves. Szívbéli kedvesség, eszesség, jóság, igazságszeretet és becsület: az emberi erények mind az isteni teljességből áradnak!

Új atomizmus: a MAG világa és világossága

Az új atomizmus egy új kozmológiai rendszert mutat be, amely logikus, humanista, és szakrális, és amely egyáltalán nem új, hanem ősi, amennyiben a lét és kultúra forrásához tér vissza. A fizika és a metafizika, az elgondolt és a megélt valóság összesimul és kiegészíti egymást a régi-új, rekonstruált eredeti atomizmusban.

Az őseredeti atomizmus az egyetlen lehetséges eredeti kozmikus-emberi-természeti világszemlélet és teljes létmód. Ez az új atomizmusnak nevezhető tudományos és művészeti rendszer mára már összeállt a világban, csak az összefogása és rendszerezése, valamint az önmegnevezése hiányzott. 

Rekonstruáljuk az Európában, Ázsiában, Amerikában, Afrikában, Ausztráliában, és Óceániában őshonos szellemiséget, amit a szervetlen, megosztó és alárendelő természetű mentális programok, vagyis a  gyarmati terjeszkedés mára szinte mindenhol elnyomott, kiszipolyozott, bekebelezett.

Kiegészítjük a történelmileg fennmaradt eredeti atomista töredéket: azonos belső mag, azonos hármas felépítés, és azonos kör-körös rendeződés alapján felelnek meg a részek az egésznek. Az új atomizmus nemcsak tárgyilagos képet ad a fizkai-energetikai jelenvalóság mélységéről. Továbbmegy, és felmutatja, hogyan függ össze, sőt hogyan azonos a tettek, szavak és gondolatok erkölcsrendszere az univerzális anyag-erő rendszerrel.

A kultusz a szent, Egységes lélek-világ megidézése, és teremtésre bírása.

táltos pálos manicheista mágus

mag – szaka - hun

Isten-kép, teremtés-képlet: pusztán és tisztán az ATOM szerkezetének rendes működtetése által