Igaz történelem

 

Az emberek tönkretevésének leghatásosabb módja, ha történelmük ismeretét megtagadják és eltörlik.” (George Orwell)

 

„Csak törpe nép felejti ős nagyságát,
Csak elfajult kor hős elődöket:
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket,
S ha a jelennek halványul sugára,
A régi láng ragyogjon fel honára!” (Garay János)

 

A kozmikus emlékezet lefátyolozása és a történelmi tagadás születése

Emberi faji egységünk tudatából és megéléséből indulunk ki azzal a céllal, hogy mély lelki és történelmi bajokat gyógyítsunk. Genetikai és meta-genetikai gyökereinkbe kell leereszkedünk ahhoz, hogy csomókat megoldjunk. A történelmi tényfeltárás pszichológiai mély-analízisként is hatékony, hiszen a történelmi igazság akkor is kódolt, ha nem veszünk róla tudomást. A mai pszichológia mit sem ér a családi, társadalmi, faji háttérrel, a globális politikai háttérrel való SZEMBENÉZÉS nélkül - felelősségvállalás és jobbá válási vágy nélkül.

Mára már a TÖRTÉNELMI IGAZSÁGOK TELJES FELISMERÉSE ÉS ELFOGADÁSA is kevésbé fájdalmas, mint a tagadás. Erősen alátámasztott, hogy korunk negatív mentális örvénye a Sumér Birodalomban, a Sumér Birodalom ellen támadt, és három nagy hullámmal elfedte az idő és a lélek mágneses törvényét. I.e.2600 körül pattant ki a sémi óakkád nyelv megjelenésével (hímnem/nőnem, kizárólag férfi Isten, redukált látás, egyenlőtlenség, egyensúlytalanság); i.e.2260 körül fordult visszafordíthatatlan tettlegességbe I. Saragon sémi asszír zsarnokkal: első népirtás, politikai puccs, vallási rablás, nyelvi szervetlen/robot technológia és rabszolgaság; és végül i.e.1800 körül kövült törvényesen a gondolkodás szisztematikus akadályává, a babioni sémi Hamurabi véres törvényoszlopával. Egyszerre történelmi és pszichológiai eset, hogy a MAG népei közül vagyis MAGunkból hogyan kezd el hatást kifejteni egy nyelvbe és mítoszba csomagolt, rosszindulatú és kegyetlen, alapvetően önpusztító patriarchális rendszer és élősködő energia-program. Semmi sincs olyan távol az igazságtól, mint az igazság illúziója.

GALAKTIKUS ÚJHOLD/NAPFOGYATKOZÁS?: kb. i.e.2600-i.sz.2000-ig (mínusz Illig 300 éve): sötétség 4300 évig: a női princípium (Hold) leárnyékolása, igazság  (Nap) elkendőzése a Földön (patriarchátus kora: hazugság kora). Szibilla 3 napi sötétsége?

Földi MAGunk története – rekonstrukciós vázlat

kb.252 millió éve az élővilág 70%-a hirtelen kihalt

sokmillió éves magas technológiával alkotott mechanikai alkatrészek

Szíriuszi aranylemezek, arany-lemez könyvtárak a Himalája, Andok (stb.?) belsejében, dogonok, sumérok, maják csillagászati ismeretei, globális energia-, kultusz-. és tudás-hálózat nyomai

2,5-3millió éves humán nyom

250 000 éves pattintott kőbalta

legutolsó jégkorszak kb. i.e.110 000-8000?

elsűllyedt kontinensek: elsűllyedt szemléletek és létmódok! MU és Atlantisz: energialenyomatok - ugyanakkor Óceánok mélyén valódi piramisok, városok, de léteznek MU-ról valódi, rejtve őrzött leletek is pl. MU címerével

i.e. max. 16 000 a legutóbbi jégkorszak glaciális szakaszának vége (össz. kb. 70 000 évig?)

i.e.34 000 körül hasított csont nyílhegyek az istállóskői barlangban

34 000 éves rováslelet a boszniai piramisokban (szkíta-magyar rovás!)

[degeneráció vagy diverzió: 35 000 éve megjelenik a Rhesus negatív vértípus (Rh-) a cro-magnoni embernél]

25-35 000 éves épített tájak Székelyföldön: hajszál pontos energetikai ismeretek alapján

min.20 000 éves MAG népi motívumok 

kozmikus emlékezet: Nimród=Ménrót „a nagy vadász”: tejúton érkező energia. fiai Hunor és Magor

történeti emlékezet: Noé=Nő legutóbbi globális kataklizmát követő korszakunk legkorábbi őse

Nimród=Gilgames=Heraklész: az apokalipszis első, fehér lovasa: íjjal és koronával (Gilgamesi Korona!)

vérvonala: Sém-Hám-Jáfet? mivel szem=magszem, hám=héj, szik=maglevél: mag részei (ld. A Gyöngy 17, 33-34, kép), ezért helyesebb logikusan Noé gyermekeit így nevezni: Mag (Magor), Hun (Hunor), Szik (Szkíta). leszármazottaik a magyar/magar/maori/maya/mazir, a hun/kun/csángó/hám/kám/kón, és a szíkely/sikh/szaka/szkíta stb. ősnépek: egységes ősiség, nyelv, hit, erkölcs. közös atomi MAG minta alapján egységes eredeti szerkezetű és működésű emberiség!

szittya Szkűtész/Szkítiánosz fiai: Hunor-Magor?=Napos (Tarim-medence) – Pálos (Kárpát-medence)

Gilgames „a nagy falépítő” elválasztja a Hunor-Magor törzseket! más-más utat jelöl ki nekik - ahogy a Gilgit folyó ketté osztja a völgyet Hunza-Nagar törzsekre

Hunor területe: Dzsiddija (Szamarkandtól Fekete-tengerig) – kozmikus történet a Földre érkezik

Magyar Kárpát-medence mértani közepe: Szarvas (aranyszarvas legendája a kozmikus Keletről a Tejúton át a földi tündérkertbe vezet). Európa mértani közepe a Csepel-sziget, Európa szíve (közepe) a Kárpát MAG energetikai rendszer

ŐSNYELV: MAG nyelvek (teljes igei és névszói ige, kör-körös: koncentrikus-mellérendelő szerk., nincs hímnem-nőnem) ld. MAG nyelv

ŐSHIT: ég-föld kultusza, természet-ember-kozmosz kultusza, élet mint áldás kultusza

fény-tan: Nap, Hold, Szél – megfelel a három vérágnak: Hun, Mag, Szik

elemek: 12 +1 dingir, 12 fivér

szer: 7+1 Boldogasszony, 7 törzs

működés: 3nővér-3fivér (fehér-piros-fekete)

Glozel, Franciaország: 15 000 éves rovás, Yarmouth, Canada: rovás

tönköly: 12 000 éve nemesített búza a Kárpát-medencében

Kárpát újkőkor i.e.10 000-4500, (rézkor 4500-2800,) bronzkor: 2800-800,

míg Európában újkőkor 9000-1800, bronzkor 1800-500

A legősibb írásos tárgyi emlék a Földön a kárpát-medencei tatárlakai korong! I.e.5500 körül keletkezett, a sumér őskultúrát 1000-2000 évvel megelőzte. A Körös- illetve a Tordos-Vinca kultúrkörhöz tartozik, vagyis a kárpát-medencei termékeny folyammente magas szintű civilizációja megelőzte a közel-keleti Mezopotámiának nevezett sumér kultúrát, és a sumér minden bizonnyal a kárpát kultúrából született és táplálkozott. Ahogy egykor MU-ról áradt ki a civilizáció Atlantiszra és a többi őskontinense, úgy áradt szét a Kárpát-medencéből is, Sumérba és minden égtáj felé, mint MAGos, SZKÍTA vagy HUN kultúra. Ami nem más, mint az esmberiség alapvető, kozmikus-természeti programja.

GLOBÁLIS élő Mag világhálózat és kontinuitás, ld. MAG kultúra

MU-föld az Anyaország, innen áradt szét minden MAGas őskultúra. oszlop-kultúra: kőbe vésett univerzális-emberi-természeti törvények, amelyek az időről időre megtisztulást, megújulást hozó kataklizmákat is túléli (ld. Várkonyi Nándor, Sziriat oszlopai)

Sumér őstörvénye: Kr.e. 2115 ÚR-NAMMU mágus papkirály törvénykönyve, a világ legrégibb kodifikált joga, sumér MAG nyelven. A szakrális Uralkodó és a szakrális Nép közti SZERETET hatja át! Ősdemokrácia: emberséges, társadalmilag érzékeny, erkölcsös!

Sémi (szakadár hun?) törzsek 3 nagy csapással terítik le és semmisítik meg a nekik otthont, gazdagságot és tudást adó Sumér Birodalmat ld. Magyarország újkori sorsát! ciklikus történelem

MAGTÖRÉS

dimenzionális, funkcionális, jellegi, lépték-beli természetes és szükséges különbségek és határok az ember agyában korlátokká válnak és lehúzódnak az életbe: hajszálrepedés - tovább törik, szétrepeszti a világot. kezdődik a hit megcsappanásával: a lélek teljességéből kiszakadt szellem megalomán tévelygésével: látható és láthatatlan világ között fal épült, Istenség és Emberség közé, férfi és nő közé fal épült. Az Isten Városát, a MAGszerkezetet, az ATOMi ÉDENt ELHAGYÓ emberi faj története.

Kr.e. 4000-2000 közép-minoszi kor: bika világhónap, elszabadult Marduk: férfi princípium (bal-agyfélteke) - neurológiai és vallási puccs! a bukás első mozzanata. Ázsia és Európa elrablásának kezdete, Istennő elnyomásának szentesítése

Kr.e. 3112 a nagy Vaskor kezdete? v. Ábrám fiai/Ármány i.e. kb.2500? (szigorúan véve: Rómától vaskor, ma: cserép) sémi nyelvek: arab és héber, ahol a harmadik és második személyen is keresztülfut a megosztás. viszont megtartották a rovás jobbról-balra irányát!

Kr.e. 2600-1400 Minotaurusz szörnyeteggé válik, Marduk zsarnokká válik a mitológiában: a szörnyeteg zsarnoki ember megjelenése

A halál patriarchális kultusza, törvénytelenség civilizációja: fortéllyal vagy erőszakkal elvenni a másik életterét: a parazitizmus szentesítése: a Nagy Törvény manipulációja, a globális, lokális, faji, családi szimbiózisok megbontása, a természeti-emberi-kozmikus harmónia megzavarása. az Istennő, a föld és a nyelv, az anya és a szűz meggyalázása. vadak és erdők kiirtása. ipari gyarmatosítás, a természet erőinek szipolyozása és mérgezése. népirtások, templom- és városrombolások. ÁLLAMILAG ÉS EGYHÁZILAG HAMISÍTOTT TÖRTÉNELEM.

A MAGTÖRÉS: nyelvtörés, fasiszta gyarmati megosztás & uralkodás, patriarchális birodalmak erőszakos és gátlástalan terjeszkedése, háború, népirtás, templomrombolás, szisztematikus és gátlástalan történelemhamisítás, természetrombolás, Istennő meggyalázása, nők megalázása, saját és mások ép múltjának és jövőjének megtörése. parttalan agresszió és hazugság. i.e.2600-tól, az ún.sémi-tudat, az arab és zsidó népek patriarchális összeesküvésétől fogva – folyamatos, fokozódó világtendencia. A hímnem-nőnem vírussal és az élősködő alárendelő attitűddel az egész világ megfertőződött (ld. összes gyarmatbirodalom mentális/nyelvi programját)

Kr.e. 2600 körül jelenik meg Sumér területén a maghasító SÉMI NYELV-SZERKEZETI PROGRAM: Óakkád nyelv: szó szerint meg-AKAD a MAG szerves programja! ketté szakított nyelv: nyelvtani hímnem-nőnem=alárendelés kezdete – itt van a kutya elásva, ide kell visszamenni a kollektív tudatban! a problémák gyökere! családon belüli puccs: nők és női princípium elnyomásának nyelvi ideológiája és törvényesítése

Szakadár "szemita" (szem=magszem!) törzsek 3 nagy csapással leterítik és megsemmisítik a Sumér Birodalmat: törzsi puccs, más törzsek letaposásának és lerablásának precedens jogi kezdete

Kr.e. 2370-2285 Akkád dinasztia, I.Saragon/Sarrukín, Agade zsarnoka

Kr.e. 2260 a szomszéd sémi asszír Akkád Birodalom, Sargon lerohanja a sumérokat (magyarul: a-Szír, akad, sárkány) népek öldöklése, sumér városok elpusztítása. világ első állandó hadserege - katonai puccs

Kr.e. 1960 újabb sémi csapás

Hammurapi i.e.1900/1700? Babilon. Hamurabbi bevezeti a talio elvet (szemet szemért), és átdolgoztatja a teremtésmítoszt (Marduk átveszi Enlil elsőségét: látható a láthatatlan felett, test a lélek felett, antagonisztikus vallások gyökere: nyugtalanság kezdete, örök harc propagandája)

KR.E. 1800 SÉMI HAMURABBI TERROR TÖRVÉNYKÖNYVE: Sumér véres inváziója, erőszak-állam, szemet szemért megjelenése! embertelen büntetések, MÁGUS PAPSÁG kegyetlen KIIRTÁSA, TEMPLOMOK okkult lerontása illetve LEROMBOLÁSA, NŐK "SZENTESÍTETT" JOGTIPRÁSA, ÉRTÉK HELYÉT ÁTVESZI AZ ÉRDEK - jogi puccs

Úr-nammutól Hamurabbiig, MAGostörvény-szemlélettől MAGtalan törvény-szemléletig: 300 év

Kr.e. 1750-től az első maghasító nyelv, a SÉMI AKKÁD LETT A HIVATALOS NYELV SUMÉRBAN: ATOM-ellenesség: korlátolt Isten-kép!!! sumér nép lehetősége: behódol, megölik, vagy elmegy - nyelvi puccs.

Elmenekült sumérokat a kínai császár alkalmazta, hogy vízvezetéket építsen neki.

Bráhmani védikus sanskrit (Rigvéda) i.e kb.1700 szanszkrit: 3 nyelvtani nem, merev kasztrendszer: patriarchátus

Egyiptom: Újbirodalom IV. Amenhotep/ Ehnaton i.e.1353-36, Tutankhamon 1333-1324

Zoroaster i.e.1600/600? Ahriman: Ármány vs. Ahura Mazda: iráni aveszta majd óperzsa: szanszkrittal rokon. Akháimenida din. megerősíti, Szasszanida államvallássá teszi – ún.monoteista vallások alapja: feloldhatatlannak mondott  FELOLDATLAN DUALIZMUS: a megosztás és elnyomás ideológiája

Perzsa Ezüst Kor, Görög Réz Kor: megosztás, erőszak (Káin-Ábel, Romulus-Remus)

Kr.e. 2300 akkád, Kr.e. 2000-0 kos, Ószövetség, Aton

Akhaimenida din (óperzsa): i.e. 7.sz-330, Szasszanida din (újperzsa, 224-651): 360 mágustemplomot rombolnak le

Kánaán bekebelezése, totális népirtás

Trója i.e. 12-13. sz. (Hérod szerint i.e. 1250) etruszkok ősei – vérengzés áldozatai. a történelemhamisítás atyja a "jó" és a "rossz" oldalt megfordította!

Trójából, a szellemi látás központjából menekülők Európában kultikus központokat alapítanak – ezek ma Európa fővárosai

MÉD ÉS HUN MÁGUSOK & MÁGUS PAPNŐK indulnak az európai népek tanítására ld. szibillák

Püthagorasz Kr.e. kb.580, Leukipposz Kr.e. kb.500, Herakleitosz Kr.e. 544-484: szkíta MAGos bölcselet

Ógörög nyelv: i.e.800-300. 3 nyelvtani nem megjelenése az ragozó szkíta ős-görögben. „sémi” hatás a hunra és szkítára: megtöri a harmadik személyt. Szemfényvesztő szofista filozófia megjelenése i.e.5.sz : rabszolgatartó gyarmati "demokrácia" ideológusai és szócsövei: jogutódja a globális AKADémia és "MÉDia", a megmondók. Demagógia = hazugság.

PÁRTUS: Jézus és a Pártus Világbirodalom i.e.250-i.sz.226 Kis-Ázsiától Indiáig, Észak: szkíta alán birodalom, Kelet: hunok. Jézus származása és politikai szerepe, Róma és Jeruzsálem kettős játéka (mindkét birodalmi város előzőleg MÁGUS szellemi központ volt) ld. Badiny Jós Ferenc. Pártusok, magyarok papjai: mágusok.

Indo-Szkíta Birodalom i.e.2.sz-i.sz.2.sz.

181 Magyar Törzsszövetség

266 perzsák elfoglalják Uruk városát, és a Káld királyt Mani öspörössel Evilátba hurcolják

Mani kb. 216-276

Nagy Hun Törzsszövetség

355 hunok nyugatra indulnak

Atilla és Artúr király egyazon személy?

Testvérek Atilla és Buda (Bleda): érem két oldala: külső-belső küzdelem

Attila hun Nagykirály / NAPKIRÁLY (410k-453. uralk.434-453) világbirodalom! történelemhamisítás európai gépezete innentől fordítja meg végképp gátlástalan módon a tényeket: primitív, kegyetlen, és becstelen Európával (és a hazug judeo-római Bibliával, dogmával és liturgiával) szemben Attila valódi szakrális, nagyvonalú, és testvéri szellemiséget hoz(na)

hun Fehérvárak hálózata! ld. Kárpát-medence szakrális Fehérvárait, kínai Fehérvár (Tungvancseng/Pajcseng) hatalmas ázsiai hun főváros: építése 419-ben elkészült, hófehér öntött kőből. hármas rendszerben épült: atomi működés! Ordoszi fennsík közepén, a Sárga folyó kanyarulatának szívében (Obrusánszky Borbála)

Atilla: Krisztusi, Artúr (410k. uralk.) – lovagkirály, aki egyesíti az európai magyar-hun-szkíta népeket, összegyűjti a 12 lovagot: apostolok

Attila az apokalipszis második, vörös lovasa, karddal jön: energetikai minőség. Buda: valódi megvilágosodott

Szkíta nyomok Európa történetében: Artúr mondakör, grál-hagyomány, fényvallási hagyomány (mágus, táltos, eretnek hagyomány), bárdikus (Shakespeare, Mozart), szkíta-hun-avar aranykincsek, kurgán-kultúra, kőbabák, természet, ló&íj, serleggel áldozás, rovás, kun/kelta keresztek

451 Catalaunum (ma Troyes!): Attila katona és erkölcsi diadala

Illig szerint 300 év beletoldva a történelembe! Cél, hogy a MAG kontinuitást, Attila, Buda, Csaba nyomait eltűntessék Európában: Artur, Bleda, Kaba történelmi valóságát. Róma és Bizánc hazug és kegyetlen politikai-vallási gépezete előkészíti Európa lerohanását a Bibliával. Biblia: a hatalom kettős fegyvere: gyilkos felmagasztalása, áldozat követendő példaként való felmutatásával újabb áldozatok gyűjtése. Biblia: szemfényvesztés, cinizmus és ateizmus – a hazugság szentesítése, az igazság tökéletes kifordítása.

Árpád: teljes visszavonulás az őshazába, Ázsia feladása – Kárpát és Ordosz testvér rendszerek fizikai elszakadása

Árpád papsága és szolgálattevő udvari törzse a Pilisiek (mágusok): egyiptomi anakoréták vagy Mani-kusok - egy isten Atya-Anya-Fiú, ősi Napisteni erkölcsök

kettős uralkodás: Árpád és Kurszán

904 egyesült becstelen EU meggyilkolja a szakrális vezetőt, Kurszánt

907 POZSONYI CSATA: Árpád fényes diadala a hatalmas judeo-római EU katonai túlerejével szemben

ún. honfoglalás: szabad és egységes a Kárpát-haza 100 évre, magyar-szkíta-hun visszatérés az őshazába: visszahúzódás a növekvő keleti-nyugati ármány mételye és erőszaka elől

Szt.István óta az idegen az első, az idegen a szép ld. Intelmek – Istvántól átok: az erőszakkal szembeni szükségszerű megalkuvás, ármánnyal szembeni szükségszerű jóhiszeműség. 1015-2015!!! István is egy korszak kapun való átmenetelt vállat, ahogy az összes nagy királyok, Jézus, Attila, László, Mátyás. A gátlástalanság egy bizonyos fokán túllépett az István-korabeli judeo-keresztény lobbi. Zsarolás? A Bizáncban ellopott Szent Koronáért a szabadságunk nagy részét adtuk: a vallásunkkal, őseinkkel, és békénkkel fizettünk! Ezer évre őrzött meg bennünket a Korona? A KORONA mágneses mintája tartja meg a magyar magot az éjszakában. Ezer éves állam? Ezer éves rémálom! István a kozmikus éjszaka utolsó évezredébe vezette át a magyar-szkíta-hun sejtmemóriát. MEGŐRZNI! MAG ÚR

Magyar királyi vérvonal fertőzése idegen királynékkal, idegen papsággal: méreg, ármány. Magyar fény-tan kíméletlen üldözése, hívek szadista kínzása, irtása, emlékek eltűntetése.

NYELV. Szilveszter pápa diktátuma alapján István eltörölte az ősi magyar rovást, helyette a latin írásbeliséget honosította meg: nemcsak a mentális jelképi rendszert, de az eredeti irányultságot, a jobbról-balra írást is átprogramozta: degradálás.

KORONA. bizánci kísérlet az átprogramozásra

Kora-középkori keresztény vértanuk, a magyar ősvallás üldözött megtartói, és a középkori eretnek mozgalmak egy tábort alkotnak. mind ugyanazon vérengző fenevad, az ego áldozatai, és ugyanazon fényesség, a MAG forrás örökösei

Turul dinasztia kultusza, magyar/hun/szkíta szentek európai kultusza, magyar apostolkirályság tisztelete

Szent hatalmi jelvények: páratlan!!! Szent=Egy

egész Európa (ahogy korábban a kelet és később Amerika) az élő magyar szakrális hagyományt majmolja, plagizálja, és hatalmának szolgálatában tartja (máig)

1456 Nándorfehérvár: fényes magyar diadal DE a harangszót NEM előtte, hanem a csata előtt rendelte el a pápa! magyar fehérmágia 

Mátyás (1443-90) kapu. az apokalipszis harmadik, fekete lovasa. táltoskirály: energetikai minősége az öröklétből táplálkozik és él!

Magyar fény-reneszánsz: Esztergom, Vitéz János. sumér kapcsolat: Istár (Duna), Herkules/Gilgames (kút Visegrádon). Mátyás udvara, anyagi, szellemi, és lelki gazdagsága páratlan! humanizmus és reneszánsz forrása a Pálosok Magyar Fénytana és a Magyar Apostolkirályság hagyománya! a forrás a Kárpát-medencében fakad! Pálos kolostorok fénykora

Kálmánchey Domonkos (1433-1503) 1474: Mátyás érdemei elismeréséül a fehérvári koronázási főegyház káptalanának prépostjává teszi (IX. Szixtus apostoli protonotáriusa) – fehérvári nagyprépost (felettese csak a pápa) kb.40 évig él Fehérváron. OSZK Kálmánchey-kódex (egyetlen megmaradt!): tantrikus manicheus fényvallás nyomai. ő temeti Mátyást. ld. Mátyás halotti pajzsa (ma Párizsban)

1490. Nagypéntek: Mátyás önként vállalt halálával lezárja a Kárpát-medencét az elkövetkező nagy sötétség idejére: védelem a magoknak, féreglyuk a múltba (Jézus, Attila azonos mintája) és a mába (mikor visszatér az igazság fénye, Mátyás föléled)

1490-2015: 525 év sötétség: teljes amnézia

Judeo-Róma, Habsburg, muszlim török, európai behódolt bérenc államok összeesküvése saját ős-MAGjuk / saját MAGuk ellen

1543 fehérvári könyvtár felégetése – a magyar ősemlékezet felégetése. tarihi Üngürüsz megmarad.

NYELV. Latin nyelv erőszakkal megszerzett főhatósága: birodalmi nyelv: mesterséges nyelv, jogrendszer, vallás: nem igaz, nem igazi, nem élő

Balassi Bálint 16. sz.: a magyar az ősnyelv

18-19-sz. német a hivatalos nyelv! birodalmi nyelv: reduktív, megtörő és alávető "logika"

Francia "liberális" hatásra ún. nyelvújítás: magyar nyelv hatástalanításának kísérlete részben sikerrel jár. megpróbálták a nemi megkülönböztetést beleerőszakolni a magyarba, de a nyelv kivetette magából! Görögöt, japánt sikerült megerőszakolni nyelvtani nemekkel, magyart nem!

KORONA. Habsburg kísérlet az átprogramozásra

Táncsics Mihály 19.sz.: a legősibb nyelv a magyar (ezért vetik tömlöcbe!)

19.sz.finnugor elmélet és hasonló akadémiai szintű mega-hazugság-rendszerek, igaz múlt és jelenvalóság bizonyítékainak, nyomainak eltűntetése (nyelvek magtörése, Ó- és Újszövetség igazság-hamisító mechanizmusai, történelemírás Krisztus óta)

19.sz.végén sémi beáramlás. azt kiváltó lelketlen, cinikus színjáték és politikai-anyagi megalapozottság a mostanihoz hasonló. GYÖKÉRTELENSÉG=PUSZTULÁS. hová vezetnek  a valódi mély gyökerek? a mentális AKADályokon túlra, egy magasabb/mélyebb dimenzióba. hol vannak a sémi és indo-európai népek ősi, IGAZ hagyományai és IGAZ lelke? és hol a hagyományok háza? hol az összetartozás pecsétje és programja? ami az új nyelvi programokban kódolva van: Divide et impera! Vae victis! Panem et circenses! = megosztás, alávetés, ipar és szemfényvesztés

20.sz. magyar és nemzetközi oktatási és kulturális rendszer nagyban sulykolja a hamis önképet. a birodalmak hazugság-rendszerei nem mindig egyeznek, pl. kínai máshogy ferdít – abban azonban tökéletesen megegyeznek, hogy a forrást, amelyre erőszakkal és/vagy segítséggel rátelepedtek, maguknak vindikálják, és a forrás őreit folyamatosan irtják (ujgurok, magyarok, őslakosok, saját lelki ősforrásuk) nagyban mint kicsiben, Amerikától Szlovákiáig. történelmi és kulturális plagizálás képtelen megnyilvánulásai a Bibliától a mai tankönyvekig. vak, öngyilkos tendencia.

Történelem: színjáték, nagy álarcosbál. Egy magasabb/mélyebb dimenzióban a gyilkos-áldozat, gyarmatosító-gyarmatosított, alávető-alávetett poláris szerepek mágnesesen együtt  működnek egy nagyobb igazságért és megújuló egységért.

Trianon gyalázata és misztikuma: négybe vágott nemzettest: táltos szertartás része

Utolsó táltos, az apokalipszis negyedik, szürke lovasa a halál és a pokol kapuját nyitja meg. Horthy

AHOL A GYÖKERED, OTT A KORONÁD! Ki és milyen érdek áll a háttérben? A történeti programok hátterének tisztázása felülírja a történeteket Ádámtól-Évától Jézuson át a Saul fiáig. A hamis vádak öngyilkos fegyverek! A hamis önkép önpusztítás! Hazugság és önhazugság a mai általános világkép alapja. A legbonyolultabb komplexus, átverés és önátverés épp a mózesi gépezethez kapcsolódik. Nemtelen, jeltelen, embertelen történelem a gyökértelenség megírt hagyománya: nem öröklétben gyökerező örökség. A kulturális, vallási, politikai és faji hazugság, csalás és lopás csak szervetlen életet eredményezhet. Maga a belső ATOM ítél, maga a sejtmemória szólal meg, ha eljön az ideje - és mindenki hazatér. HAZA: a HŰSÉG és IGAZSÁG HÁZA. A genetikailag kódolt valóság nem relatív, hanem revelatív. (ld. Theory of Revelativity)

ÉRDEK-elvtelenség vs. ÉRTÉK-elvűség

Kommunista-kapitalista átverés: nép gyökértelenítése, felhasználása. korrupciós-hűbéres „hierarchia”, mű-kultúrával és ál-identitással etetett rabszolgahadsereg programozása: globális tömeghipnózis. 20.sz: a magyar értelmiség és hagyomány (szellem és lélek) kivégzése, ugyanakkor megalkuvás kulminációja: belső árulások és vértanúságok

Amerika: felfújt Róma, teljes amnézia, véres kéz – 2000 éve a mindenkor éhes Róma viszi el a balhét, mögötte egy mélyen meghasonlott lélek áll, egy ősi hun szakadár, a mágnesesség poláris természetének nem felemeltje, hanem áldozata. Míg saját testét (népét, vérét) áltatja, mérgezi, égeti, űzi, lelke egyre jobban feszül – de meg nem semmisül, mert a lélek, az Egy lakik az anyag és anyagtalan valóság minden részecskéjének közepén, háromszoros pecsét alatt.

KORONA. 20.sz. amerikai kísérlet az átprogramozásra

KORONA: MAG pecsét: a kozmikus-földi energia kapcsolat legmagasabb anyagi szintű megtestesülése (ld. A Gyöngy, 58-64. kép). A Fénytan fényében a feldaraboltatás és nemzethalál (sötétség) nem vég, hanem a hit próbája, a feltámadás, az újjászületés (fény) előfeltétele

Lehet, hogy a szellemi elsötétülés a Földön egy nagy kozmikus Hold- vagy Napfogyatkozás eredménye? (az Istennő, a Hűség és Igazság tűnt el a Földről) Ha így volna, szükségszerű a Fény visszatérése – három kozmikus nap/óra után?

Utóbbi 40 év alatt az élővilág 50%-a kihalt a civilizáció pusztítása miatt! Végső kísérlet az Élettel szemben: magok biológiai megrontása (TTIP, GMO) – utolsó csepp.

az antagonizmus, az ellentét azonban nem lényegi! lényegi a gyilkos és áldozat egysége a teremtettségben. igazság ugyanakkor ítéletmentesség! "pokoljárás" kultusza: MAG népek önként vállalt beavató történelme: mesebeli nagy próba, az idő káprázatában látni és élni az örök dolgokat

Az ember a teremtő Ég-Föld szerelem gyümölcse, e nász pecsétje van életének minden percén és minden sejtjén, ezt a modellt keresi a MAGságból kizuhanás történetében kb.4300 éve: látszólag Egységből, szentségből kizökkent idő – valójában az idő szent próbája, képes-e ÖRÖKLÉTÉT A SÖTÉT ÓRÁKBAN IS MEGNYILVÁNÍTANI