Az új atomizmus alapjai: Váradi-Kalmár Zsuzsanna, THE CULTIC CODE (A kultikus kód), Buda, 2015.

cultic

a kultikus kód: hármas könyv

 

“...ráeszmélni az élet anyagára” (Paul Bowles)

 

Váradi-Kalmár Zsuzsanna, THE CULTIC CODE (A kultikus kód) - az új atomizmus alapjai

Szerzői magánkiadás, Buda, Magyarország, 2015. ISBN 978-963-12-2131-2. Keménykötés, 208 oldal. Benne:

  • A MAG VILÁGA - az új atomizmus általános elmélete, magyarul is
  • THE LIVING BOOKS OF PAUL BOWLES (Paul Bowles élő könyvei) – az új hermeneutika elmélete, gyakorlata és módszertana, doktori kutatás, csak angolul
  • KILENCEZER SIKÁTOR / A SENSE OF A MAZE - allegorikus dokumentumfilm, arab, francia, és angol nyelven, magyar felirattal is

Az Élő könyvek c. munka bevezeti a revelativitás fogalmát és felmutatja a kultikus szervezet természetét, működését és szerkezetét.
Revelativitás: a szubsztancia (lényeg, fény, lélek) megnyilatkozása az árnyékvilágban, metanarratíva megnyilatkozása a narratívában, metafizikum a fizikumban - elmélet, gyakorlat, és rendszer
Kultikus szervezet
1.Metanarratív egység (narratív hullámok, atomi szubsztancia)
2.Metanarratív kötés (karakter konstellációk, mezők, metanarratív okság)
3. A szubsztancia kultikus elvei
ld. bővebben angol nyelven

THE LIVING BOOKS OF PAUL BOWLES (Paul Bowles élő könyvei)
angol nyelvű doktori értekezés, elutasította a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 2015-ben

Tartalomjegyzék – egy teljes gondolatkör 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

BEVEZETŐ. A lényeg keresése: a fény kinyerése az árnyékból

    1. Fény és árnyék
        1.1 Meghatározás
        1.2 Probléma
    2. Paul Bowles
        2.1 Egy dal
        2.2 Négy regény
    3. A kutatás folyamata 
    4. Az irodalom élő anyaga 
        4.1 Kritikai háttér 
        4.2 Revelativitás

ELSŐ FEJEZET. Egy művész, egy út, egy találkozás 

    1. Bowles útja
    2. Találkozás
    3. A teljesség keresztsége 
    4. Kultikus formák 
        4.1 Önkívület 
        4.2 Mágia
        4.3 Zene
        4.4 Mesélés
        4.5 Kántálás
        4.6 Nyelv

Bowles2

MÁSODIK FEJEZET. A narratíva leválasztása, és metanarratív jellegének vizsgálata 

I. Út és találkozás a nyugati irodalmi hagyományban 
    1. A narratíva határ-jellege 
        1.1 A narratíva mint dinamikus idő 
        1.2 Határ-karakterek 
        1.3 Az utazás irodalma: a lényeg keresése
        1.4 Érkezés határ-térbe 
        1.5 Metamorfózis: a változás tematikus folyamata 
    2. Áttörési pont: találkozás a lényeggel 
        2.1 Orientalizmus 
        2.2 Határ-élmény 

II. Gyarmati árnyak – Probléma a világképpel
    1.Kulturálisan meghatározott érzékelés 
    2.Történelmi revízió 
    3.A gyarmati világkép 
        3.1 A kelet mint ópium 
        3.2 Elidegenedés 
        3.3 A gyarmati alárendelő program 
        3.4 A meghasadt én 
        3.5 Nyelvészeti szakadás 
        3.6 Kultikus szakadás 
    4. A pont, ahonnan nincs út se vissza, se tovább

III. Posztkolóniális lényeg – Találkozás és megoldás 
    1. Preliminális szakasz: egymással szemben 
    2. Liminális szakasz 
        2.1 Egymásravetülés: kinyílni az ismeretlenre 
        2.2 Azonosulás: a harmadik pozíció 
    3. Posztliminális szakasz: visszaileszkedés 
    4. Közös alap, közös lényeg 

IV. Kritikai árnyak 
    1. Történetbe veszve
    2. Kritika mint a kritikus tükre 
    3. A gyarmati betegség akadémiai tünetei 
    4. Narratív hullámok 

V. A lényeg hermeneutikai látása 
    1. Az olvasás lételmélete 
        1.1 Élmény
        1.2 Részvétel
        1.3 A művészet lételmélete 
        1.4 A látás átalakulása 
    2. A narratíva meghaladása 
    3. Az idő megkülönböztetése
    4. Rekonstrukció 
        4.1 Működés 
        4.2 Természet
        4.3 Szerkezet
    5. Költészet
        5.1 Non-informativitás
        5.2 Transzgresszivitás
        5.3 Metaforicitás
        5.4 Költői alakzatok 
    6. Visszatáplálás a narratívába: teljes forma 
    7. A hermeneutika határa 
    8. Revelativitás

HARMADIK FEJEZET. A metanarratíva azonosítása, és szerveződésének megfigyelése 

Bevezetés a metanarratív szövegelemzésekbe 

I. The Sheltering Sky (Az oltalmazó ég, 1949)
II. Let It Come Down ("Csak le vele" - magyar fordítása nincs, 1952)
III. The Spider’s House ("A pók háza" - magyar fordítása nincs,1955)
IV. Up Above the World ("Fent a világ felett" - magyar fordítása nincs,1966)

Bowles1

V. Emblematikus címek – Revelativitás
    1. Embléma 
    2. Rejtvény
    3. Enigma

VI. A kultikus szervezet 
    1. A metanarratív egység 
        1.1 Narratív hullámok 
        1.2 Atomi lényeg 
    2.A metanarratív kötés 
        2.1 Karakter együttállások 
        2.2 Mezők
        2.3 Metanarratív okság 
    3. A lényeg kultikus elvei 
    4. Összegzés
    5. Tudomány-közi távlatok: Pierre Teilhard de Chardin és Rupert Sheldrake

NEGYEDIK FEJEZET. Fény és árnyék látszólagos elkülönültségének feloldása 

I. Más műfajok, más művek – Az olvasás metanarratív módszere 
    1. Költészet 
    2. Novellák 
    3. Úti leírások 
    4. James Joyce

II. A kultusz mint mitosz, szóbeliség és részvételi mód 
    1. A kultikus világkép: mitosz-alapú kultúra 
    2. Tudomány-közi szempontok 
        2.1 Irodalmi-vallási megfontolások 
        2.2 Mitosz mint beavató út: antropológia 
        2.3 Az átmenet belső folyamata: pszichológia
    3. A mitosz metanarratívája 
        3.1 Mágikus működés 
        3.2 Vég: beteljesített idő 
        3.3 Az életünket meghatározó alapmitosz
        3.4 Archetipikus karakter együttállások 
        3.5 Archetipikus jegyek 
        3.6 Függőleges rend 
    4. Szóbeliség 
        4.1 Megjelenítés, előadás 
        4.2 Szerkezet: ismétlés és variáció 
        4.3 Hang
    5. Mitikus-metanarratív mód: részvétel 

KÖVETKEZMÉNY. Átalakult látásmód 

    1. Lényeg általi szinoptikus világszemlélet
    2. A lényeg teste és pulzusa 
        2.1 A kultikus kód 
        2.2 Térkép
        2.3 Szövegalkímia 
    3. Vissza Bowles-hoz
        3.1 Zseni 
        3.2 Életigenlés 
    4. Ébredés

HIVATKOZOTT MŰVEK 

ETIMOLÓGIAI JEGYZETEK 

Ajánlás

Ajánlom ezt a könyvet szeretett édesanyámnak, Kálmánchey Rozália gyermekideggyógyász professzornak (1946-2011) és egykori apósomnak, Ira Cohen költő-fotográfusnak (1935-2011).

a kozmikus por jelenléte, szerkezete, és üzenete…

A MAG VILÁGA

Egy szemlélet és létforma újjászületése

E8 központosított konepció és kiegészített ábra: Amagdala


Összetett tudományos és művészi munkám egy rég elfeledett, de örök egyetemes valóságba, a mag világába vezet. Eredményemet ebben a röpke tanulmányban formai kötöttségek nélkül, az összefoglalás igényével vázolom. Univerzális tételem, hogy a világ mag szerkezetű, és minden önálló élő egység és rendszer benne lényegileg szintén mag szerkezetű. Ennek belátása szemlélet és létforma kérdése, ugyanakkor tényként is bizonyítható. Nyelv- és irodalomtudományi doktori kutatáson során, közvetlenül rituális mesék elemzése közben bukkantam egy szövegben és azon túl rejtőző metanarratív szerkezetre, amelynek kidolgozása egy koncentrikus, szférikus elsődleges anyagi valóságot tárt fel. E metafizika működésének, természetének, és szerkezetének kidolgozása szükségszerűen vonta maga után a kultikus, létforráshoz visszavezető utak általános vizsgálatát, melyek közül az emberi nyelv bizonyult a legerősebb mágikus mechanizmusnak. Vagyis a rítus egy transzcendens világgal összekötő nyelv, a nyelv pedig a legteljesebb rítus. Történetesen úgy néz ki, hogy a magyar nyelv modellje nemcsak tökéletes magszerkezet, de olyan pontosan meghatározható kód- és elvrendszer, amely bár egyetemes, a világ semmilyen egyéb jelenségéből az ember számára ki nem olvasható. Már csak azért sem, mert úgy tűnik, csak saját teremtő világunkat ismerhetjük meg a teljesség igényével. Nyelvünk világát, emberségünk legfőbb hordozóját pedig a megfelelő módszerrel nagyon is pontosan feltérképezhetjük. Ennek azért óriási a jelentősége, mert nemcsak az univerzum felépítéséről, természetéről és működéséről ad képet a magnyelvi struktúra, de a világtörténelmi események, különösképp a mai totális katasztrófahelyzet gyökerét is megvilágítja. A nyelvek örvényt kavarnak ugyanis: a magnyelvek felemelkedőt, a maghasító nyelvek lehúzót.

 

Megnyitás új ablakban